Blog

Blog

Za mezinárodní účasti proběhla na Ministerstvu vnitra konference Bezpečný event

Začátkem června se v Praze uskutečnil již třetí ročník konference Bezpečný event pod záštitou Ministerstva vnitra a Policejního prezidenta ČR. Konferenci organizačně a programově zajistila bezpečnostně vzdělávací společnost Doverville s.r.o. Konferenci moderoval JUDr.Tomáš Koníček, vrchní ministerský rada odboru prevence kriminality MV ČR a paní Veronika Fáberová, jednatelka a majitelka společnosti Doverville s.r.o.

Na konferenci vystoupili odborníci z Čech i zahraničí jako například pan Carl Martin, anglický expert v oblasti navrhování, výstavby a provozu multifukčních arén, který se podělil o své zkušenosti z provozu velkých i malých eventových podniků. Ze Slovenska přijel Martin Královič, který představil „Mobilní control room“ – centrální operační středisko, které poskytuje organizátorovi  akce aktuální přehled o dění na akci.

Za Policii ČR vystoupil se svou prezentací tiskový mluvčí PČR por.Mgr. Tomáš Hulan, který posluchače blíže seznámil se zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu a s aktuálním komentářem vystoupil i ředitel z Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA. Unikátní technologii Argon představil Ing. Milan Krása ze společnosti PCS spol. s r.o. Tato technologická novinka je schopna odhalovat předměty ukryté pod oděvem, aniž by o tom kontrolovaná osoba věděla.

Na konferenci zazněly pohledy nejrůznějších zainteresovaných stran na to, jak zajistit bezpečnost na eventových akcí, výběr spolehlivého dodavatele služeb, přizvání a spolupráce se složkami IZS, z pohledu produkčních a pořadatelů a mnohé další.

Další ročník pro Vás připravujeme na listopad 2020.

Autor článku: Adéla RýparováProtiteroristické cvičení ANDĚL 2019

Jednatelka společnosti paní Veronika Fáberová se zúčastnila jako host nočního součinnostního cvičení IZS ANDĚL 2019.

„Policie ČR i další složky IZS pracovaly velmi koordinovaně a v úzké spolupráci i s nemocnicí v Motole“ řekla Fáberová „pro mne to byla velmi poučná zkušenost. Vzhledem k tomu, že se intenzívně zabýváme problematikou ochrany měkkých cílů, na který tento rok byly vydané nemalé dotační prostředky na zvýšení jejich bezpečnosti, je obrovská škoda, že jen zlomek dotačních projektů obsahuje i různé nácviky a cvičení, kde by všechny zainteresované strany měly šanci si určité postupy v praxi nacvičit. Ne vše se dá zvládnout jen s nově vypracovanými bezpečnostními směrnicemi, které nejsou prověřeny ani praxí, ani nácvikem“ dodává Fáberová.

Na reportáž z akce se můžete podívat na stánkách České televize pod názvem Protiteroristické cvičení policie a zdravotníků.

Foto: -vefa-

 PREVENCE KRIMINALITY PROSTŘEDNICTVÍM ENVIRONMENTÁLNÍHO DESIGNU – CPTED

Nový přístup k řešení bezpečnosti a ochrany měkkých cílů veřejných a komerčních budov – CPTED

Ve světě se řada odborníků, sdružujících se v různých organizacích, věnuje problematice CPTED – Prevence kriminality prostřednictvím environmentálního designu. ČR zajišťuje činnost Evropského sekretariátu technické komice 325 při Evropském normalizačním výboru (CEN). V Praze rovněž sídlí a aktivně působí pracovní skupina WG 3, která má na starosti iniciování a rozpracování nových EU standardů pro bezpečnostní design nových budov i rekonstrukce starších. Tyto aktivity jsou podporovány odborem prevence kriminality MV ČR a formálně zajišťovány Českou agenturou pro standardizaci (ČAS).

 

Je třeba zdůraznit, že přes to, že se koncept CPTED řadí především do oblasti prevence kriminality, je vhodné k jeho strategiím přihlédnout i při řešení problémů z pohledu ochrany měkkých cílů.

 

CPTED je sadou bezpečnostních zásad používaných v boji proti kriminalitě a i násilným útokům. Koncept CPTED je založený na přesvědčení, že kriminalita může být ovlivněna správným designem a efektivním používáním člověkem vytvořeného prostředí. Jednoduše řečeno, způsob, jakým jsou komerční a veřejné stavby navrženy a postaveny, může mít velký vliv na míru kriminality spáchané v těchto místech. Správnou aplikací principů CPTED mohou být zařízení bezpečnější a méně náchylná k trestné činnosti i k násilným útokům.

Principy CPTED jsou založeny na předvídání myšlenkových procesů potenciálních pachatelů a na vytváření prostředí, které odrazuje od takového jednání. Koncept CPTED také významně pozitivně ovlivňuje vytváření pocitu bezpečí a spokojenosti zaměstnanců, nájemců, obyvatel, uživatelů zařízení a lokalit.

 

CPTED stojí na 4 základních strategiích, které jsou aplikovatelné jak na novou výstavbu, tak i na historická centra či starší zástavbu:

 1. Přirozený dohled

Celý prostor musí být přehledný, tak aby potenciální pachatelé byli dobře viditelní a rozpoznatelní, stejně tak musí být přehledná všechna místa, kde by se potenciální útočník mohl ukrýt. Výskyt nepřehledných míst, krytů nebo možných skrýší je třeba minimalizovat. Způsoby řešení jsou v udržování dobře přehledných, dobře osvětlených prostor, na které je výhled zvenčí i zevnitř komplexů. V oblasti jsou provedeny takové úpravy a instalovány takové prvky, které znemožňují úkryty a různé skrýše. V prostorách je vhodně navržená i udržovaná zeleň a jsou instalovány takové prvky městského mobiliáře, které ztěžují či znemožňují některé způsoby násilných útoků a jiných trestných činů.

Nezastupitelnou roli zde mají kamerové systémy s nyní již samozřejmými analytickými funkcemi automatického vyhodnocování obrazu. Návštěvníkům prostor je rovněž dobré vhodným způsobem dát najevo, že jsou prostory monitorovány (nemyslím zde GDPR upozornění, ale spíš umístění některých monitorů i například jako součást designového řešení prostor apod.)

 

 1. Přirozená kontrola přístupu

Přirozená kontrola přístupu výrazně omezuje příležitosti k páchání trestné činnosti nebo násilného útoku. Potenciální pachatelé vždy zvažují přístupové, ale i únikové strategie. Cílem je přerušit  a znesnadnit přímý přístup k potenciálnímu cíli a zároveň také ztížit pachatelům únikové trasy.

Princip přirozené kontroly přístupu jednoznačně rozlišuje mezi veřejným a soukromým prostorem. Zahrnuje řadu prvků jako vstupy a výstupy, turnikety, branky, oplocení, osvětlení, přírodní bariéry, krajinné prvky a další prvky pro usměrnění pohybu lidí. Někde je potřeba širokých a přímých vstupů někde naopak jsou vhodnější komplikovanější „bludištní cesty“ k citlivým nebo chráněným místům.

Princip stojí na zřízení hlavního přístupového vstupního bodu, ze kterého, za pomocí různých výše uvedených prvků, přesměrováváme přístup lidí do jednotlivých prostor. Cílem je vyvarovat se i prostor, které můžeme označit jako „předsíně“ nebo dvojité vstupy, kapsy.

Zvláštní kapitolou jsou prvky, které můžeme použít pro ochranu perimetru, kde je potřeba vzít v úvahu faktor odrazení od úmyslu ke vniknutí do objektu, ale i zároveň roli pevné zábrany. Důraz je také kladen na znesnadnění přístupu ke konstrukčním prvkům, jako jsou střechy, terasy, vyšší patra apod.

K řízení přístupu se využívá řada mechanických, ale i elektronických bezpečnostních systémů. Součástí kontroly přístupu je také nasazení kontrolní techniky, která je umístěna viditelně, jako například různé bezpečnostní scannery, detekční rámy, RTG zařízení nebo naopak mohou být umístěny i skrytě (jde především prvky nových bezpečnostních technologií).

Nezanedbatelnou součástí přirozené kontroly přístupu je informační systém, tedy způsob, jakým informujeme uživatele o přístupových cestách.

Stejné principy aplikujeme jak na přístup osob, tak i pro osobní či nákladní dopravu.

 

 1. Teritoriální posílení

Územní nebo teritoriální posílení podporuje společenskou kontrolu na základě vlastního zájmu uživatelů prostor – pocitu vlastnictví nebo přináležení k teritoriu. Povolané osoby (nájemci, návštěvníci, obyvatelé, zaměstnanci apod.) samy mají zájem o kontrolu přístupu a neznámé či podezřelé osoby například nahlásí bezpečnostní službě nebo Policii. V uživatelích zařízení je pěstován pocit „vlastnění“ prostoru či „domovského práva“ a všechny cizí nebo podezřelé osoby jsou v tomto prostředí snadněji identifikovatelné.

Jasně je potřeba vymezit, které prostory jsou soukromé, společné nebo otevřené ostatní veřejnosti a jaké aktivity se na tomto teritoriu realizují, k čemu jsou jednotlivé zóny určeny. Součástí teritoriálního posílení je i časové zónování, tzn. kdy v jakou dobu  jaké aktivity v daných teritoriích zpravidla probíhají. Třetím principem je tzv. trasování, to znamená systém navazujících a přístupových tras pro uživatele jednotlivých funkčních prostor (odkud – kam).

Opět i zde má naprosto nezastupitelnou roli informační systém pro návštěvníky a uživatele, včetně bezpečnostních pokynů pro návštěvníky. Pro rozlišení oprávněných uživatelů při pohybu v jednotlivých teritoriích také využíváme různé způsoby označení či identifikace – pro návštěvníky, hosty, účastníky eventu, rezidenty a podobně.

Využíváme bezpečnostní technologie pro kontrolu pohybu osob v daných teritoriích a v daných časech, kontrolu v přístupových bodech, kamerové systémy, ale i systémy přivolání pomoci v podobě panikových tlačítek, signalizace přivolání pomoci apod.

Velmi důležitá je průběžná údržba všech systémů a teritorií. Dobře udržované prostory vysílají návštěvníkům i potenciálním pachatelům zprávu, že si lidé všimnou co se děje, že jim na dané oblasti záleží. Mezi bezpečnostními odborníky existuje „Teorie rozbitého okna“, ta říká, že jedno rozbité okno přiláká vandaly, aby rozbili další… Vandaly poničená oblast pak více přitahuje potenciální pachatele kriminality. Myslím, že ne nadarmo se říká, že úroveň prostředí nejen vede návštěvníky k žádoucímu chování, ale i své uživatele vychovává.

 

 1. Plášťová ochrana

Znamená vybudování takového zabezpečení, aby bylo obtížné do prostor budov násilně vstoupit. Jedná se o odolné zámkové systémy, uchycení oken a dveří, ochranné okenní fólie a další mechanické i elektronické prvky bezpečnostních systémů, včetně různých bariér, které odolávají pronikání útočníků a pachatelů.

 

Autor textu: Veronika Fáberová

 

Dotazy Vám ráda zodpoví paní Veronika Fáberová,
Dalo se smrtícímu útoku na primátora zabránit? Experti: Stala se série chyb

Útok na primátora Gdaňsku Pawla Adamowicze (†53) zasáhl celé Polsko – a s ním i české politické špičky. Muselo k němu vůbec dojít? Polská média se zabývají otázkou, zda situaci nepodcenila bezpečnostní agentura. Blesk Zprávy oslovily bezpečnostní experty, kteří našli společnou řeč: bylo to sérií selhání a podcenění situace. „To je něco, co by se snadno mohlo stát i u nás,“ varovala pro Blesk Zprávy odbornice Veronika Fáberová.

Polskem otřásl nedělní útok na primátora Gdaňsku Pawla Adamowicze, který hovořil na pódiu při tradiční polské dobročinné akci. V osm večer pak na scénu vběhl muž, který na politika zaútočil vojenským nožem, starosta následkům zranění podlehl.

„Haló! Haló! Jmenuju se Stefan, seděl jsem nevinně ve vězení, seděl jsem nevinně ve vězení. Občanská platforma mě mučila, právě proto dnes zemřel Adamowicz,“ křičel po útoku muž. Adamowicz byl dříve členem této strany. Sedmadvacetiletý místní muž měl před útokem kolem krku kartičku s nápisem „média“.

Police potvrdila, že útočník má kriminální minulost. Podle informací médií jde o sedmadvacetiletého Stefana W., který byl v roce 2014 odsouzen za ozbrojené přepadení čtyř poboček bank v Krakově. Na svobodu se dostal nedávno – někdy na přelomu roku. O motivech ještě policie neinformovala. Útočník měl prý ovšem dříve i psychické problémy: soudní psychiatr mu diagnostikoval paranoidní schizofrenii.

Pochybnosti však vzbuzuje to, zda při útoku neselhali organizátoři akce. „Vystrašilo mě to, především, že ten člověk (útočník Stefan W. – pozn. red.) chodil po útoku po scéně s nožem, to trvalo věčnost,“ vyjádřil se pro server Gazeta.pl politik a právník Ryszard Kalisz. Z jeho pohledu byla akce „zcela nechráněná“.

„V takových situacích by měla být ochranné službě okamžitě odebrána koncese,“ dodal Kalisz.

 

I podle polské policie selhala ochranka. „Za zajištění bezpečnosti na takové akci je v prvé řadě odpovědný organizátor akce,“ řekl pro TVN24 mluvčí polské policie Mariusz Ciarka. Poblíž pódia z vlastní iniciativy bylo podle něj dvacet policistů, kteří neprodleně zasáhli, když viděli, co se odehrává.

Podle expertky riziko podceňujeme i v Česku

„Plánování bezpečnosti tam evidentně selhalo, protože u vstupu na pódium by ochranka měla být a neměla by tam nikoho pustit,“ řekl pro Blesk Zprávy Jan Fáček ze společnosti Hofa Guard.

Podle Fáčka nelze brát jako omluvu ani to, že útočník získal novinářský vstup. „Jezdíme s velkými kapelami, od Lucky Bílé po Kabáty, a tam víme, který držitel press karty smí fotit z pódia. Ten pořadatel mi ho přijde ukázat a je to většinou jeden člověk,“ upozornil. Podle něj se sešlo chyb více. To, že Stefan W. získal novinářskou akreditaci, je jen jednou z nich.

Podle polských médií ochranka dokonce ani nebyla během útoku na scéně. „Splnili jsme všechny formální i praktické požadavky, situace je předmětem vyšetřování,“ řekl pro server Wyborcza Łukasz Isenko, mluvčí bezpečnostní agentury Tajfun, která byla za bezpečnost akce zodpovědná. Podle Isenka se navíc jednalo o bezpečnost na veřejné akci, ne o osobní ochranu starosty. „To jsou dvě úplně rozdílné věci,“ vysvětlil.

Selhání? V backstage nebo sektoru pro média

„Pokud došlo k selhání ochranky, pak pravděpodobně někde v backstage nebo v sektoru vyhrazeném pro média – odtud musí být zabráněno nepovolaným vstupovat na pódium,“ vyhodnotila situaci pro Blesk Zprávy bezpečnostní expertka Veronika Fáberová ze společnosti Doverville.

Podle Fáberové je otázkou, zda backstage hlídala bezpečnostní služba, nebo si to řešil organizátor akce vlastními silami. „Útočníka evidentně nikdo z bezpečnostní služby nezaregistroval a nevyhodnotil ho jako riziko, soudě podle toho, jak dlouho se pohyboval na pódiu,“ dodala.

Podobná situace by přitom prý snadno mohla nastat i v České republice. „U nás stále bezpečnost akcí na veřejných prostranstvích velmi podceňujeme. Často od pořadatelů slýchám: ‚Děláme to takhle už léta a nikdy se nic podobného nestalo.‘ To logicky jen zvyšuje pravděpodobnost, že k negativní události dříve nebo později dojde,“ varovala pro Blesk Zprávy odbornice.

Odbornice varuje: Organizátoři nemají často potřebné znalosti

Podle Fáberové nemají lidé zodpovědní za organizování takových akcí totiž často potřebné bezpečnostní znalosti. „Snad právě proto podceňují význam bezpečnostní prevence. U nás se vždy něco pohne až po nějaké tragédii – jako například ve škole ve Žďáru,“ připomněla tragédii, kdy na obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou psychicky nemocná útočnice s nožem pobodala několik studentů a zabila 16letého chlapce. Případ tehdy vedl k diskusi o zajištění bezpečnosti na školách.

Přitom není potřeba vymýšlet nic nového, stačí jen využít stávajících možností. „Ochrana akcí na veřejných prostranstvích spadá do kategorie ochrany měkkých cílů. Ministerstvo vnitra ČR letos vypsalo dotační titul na zpracování potřebné dokumentace a výcvik lidí zodpovědných za organizování podobných akcí. Některé kraje však rizika stále podceňují a dotačních titulů zřejmě asi nevyužijí,“ upozornila Fáberová.

Zdroj: Blesk.cz, 15.1.2019

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/588778/dalo-se-smrticimu-utoku-na-primatora-zabranit-experti-stala-se-serie-chyb.html

 


Policie radí, jak se chovat při útoku aktivního střelce

Utíkej, schovej se, bojuj!

Preventivní videospot ukazuje, jak reagovat v případě útoku tzv. aktivního střelce.

Policisté z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy tímto videospotem navazují na své předchozí preventivní projekty zaměřené na problematiku útoku tzv. aktivního střelce, kterým se věnují od roku 2011. V té době začali připravovat vzdělávací seminář s názvem „Postup při mimořádných událostech ve školách a školských zařízeních“, který byl určen zástupcům vedení jednotlivých škol a především samotným pedagogům. Účastníci semináře se seznámili s nejznámějšími případy útoků ve školách, typologií útočníků a především s postupem, jak se zachovat v okamžiku útoku. Důležitá byla také prevence v podobě vodítek vedoucích k identifikaci potencionálního školního střelce, nechyběly také praktické rady a doporučení na přijetí systémových a technických opatření, která by v případě reálného útoku minimalizovala možné škody a usnadnila práci složek IZS. S nabídkou účasti na semináři pražští policisté oslovili téměř 900 základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Semináře byly realizovány v letech 2012 a 2013.

Po tragické události ve Žďáru nad Sázavou v roce 2014 razantně vzrostl zájem o vzdělávání pedagogické veřejnosti v této problematice. Reakcí byl inovovaný seminář „Ozbrojený útočník ve škole“, který navazoval na ten předchozí a doplňoval ho o nové poznatky. S nabídkou účasti na semináři pražští policisté tentokrát oslovili téměř 1200 škol a školských zařízení působících na území hlavního města Prahy. Semináře byly realizovány v letech 2015 a 2016.

Útok ozbrojeného střelce v Uherském Brodě v roce 2015 a následné teroristické útoky v zahraničí výrazně zvýšily zájem české veřejnosti o informace, jak správně reagovat v takto mimořádných situacích. Pražská policie tak v rámci strategie ochrany tzv. „měkkých cílů“ zareagovala na poptávku veřejnosti a po vzoru zahraničních policejních sborů začala s tvorbou preventivního videospotu. V zemích, kde jsou tyto útoky četnější, je policií veřejnosti prezentován globální koncept tzv. cesty k přežití, založený na třech krocích: ÚTĚK – ÚKRYT – BOJ. Z tohoto konceptu vycházela i pražská policie.

Čím je specifický útok tzv. aktivního střelce?

 • Častěji útočí jednotlivci
 • Jejich cílem je v co nejkratší době zabít co nejvíce lidí, bez určitého vzorce výběru oběti
 • Záměrně si vybírají místa s vysokou koncentrací osob (obchodní centra, náměstí, dopravní uzly, turisticky vyhledávané cíle …)  
 • K útoku využívají různé druhy zbraní (střelné, bodné, výbušniny, vozidla …)
 • Neberou rukojmí, nevyjednávají
 • Stejná taktika je často využívána také při teroristických útocích!
 • Rozdíl mezi útokem aktivního střelce a teroristickým útokem je pouze v motivaci útočníka!

Jak reagovat v případě útoku tzv. aktivního střelce?

 • UTÍKEJPokud máte možnost využít únikovou cestu, utečte!

                           – Své osobní věci a cennosti nechte tam, kde jsou

                           – Pokud je to možné, pomozte ostatním s útěkem.

VARUJVarujte ostatní před vstupem do nebezpečné zóny

                                          – Z bezpečí zavolejte pomoc na číslo 158

 • SCHOVEJ SEPokud nemůžete utéct do bezpečí, je třeba najít místo kam se schovat!

                              – Zamkněte nebo zablokujte dveře 

                              – Schovejte se za pevné předměty

                              – Přepněte svůj telefon do tichého režimu, zůstaňte potichu

VARUJPokud to situace dovolí, volejte pomoc na číslo 158

Nejdůležitější informace pro operátora: kde jste a co se děje.   

 • BOJUJ Pokud je váš život v přímém ohrožení, bojujte!

                    – Snažte se zneškodnit střelce

                    – Jednejte rychle a násilně

                    – Použijte jakékoliv předměty, které se dají využít jako zbraně

                    – Jednejte maximálně efektivně

Když na místo dorazí bezpečnostní složky:

 • Zůstaňte v klidu a poslouchejte instrukce
 • Ruce držte vždy ve viditelné pozici
 • Vyvarujte se křiku a divoké gestikulaci
 • Mějte na paměti, že pomoc zraněným je na cestě

Partnerem projektu je Magistrát hlavního města Prahy, který ho hradil z finančních prostředků poskytnutých hlavním městem Prahou na prevenci kriminality. „Partnerství s magistrátem si velice vážím a uvědomuji si, že bez jeho podpory bychom tento projekt jen stěží realizovali. V tomto ohledu jsem rád, že naše vzájemná dlouhodobá spolupráce přináší i takové projekty, které budou v konečném důsledku sloužit ku prospěchu široké veřejnosti“, uvedl brigádní generál Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

„Jsem rád, že jsme mohli výraznou měrou přispět ke zrodu tohoto ojedinělého preventivního projektu, který bude zároveň důležitou součástí nového informačního portálu Magistrátu hlavního města Prahy s názvem Bezpečnost. Praha.eu“, dodal Libor Hadrava, radní Magistrátu hlavního města Prahy pro bezpečnost.    

Videospot je na YouTube kanálu Policie ČR https://www.youtube.com/watch?v=3Ierde6f9A0 k dispozici je i ve verzi s titulky a překladem do českého znakového jazyka https://www.youtube.com/watch?v=hEuAXc6tsuQ. Videospot je také umístěn na You Tube kanálu Týdeníku Policie https://www.youtube.com/watch?v=seKy2nXDx7s

Videospot je dále také umístěn na YouTube kanálu Praha.eu  https://www.youtube.com/user/PortalPrahaEu/featured. Další informace o této problematice naleznete na portálu MHMP https://bezpecnost.praha.eu/clanky/co_delat_kdyz

.

mjr. Bc. Ondřej Penc
por. Bc. Ladislav Beránek
7.6.2017

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/utikej-schovej-se-bojuj.aspx