Nabídka našich kurzů

SKUTEČNÉ NÁCVIKY PRO REALNÉ SITUACE

Vážení přátelé,

čelíme stále rostoucímu napětí, které se projevuje nejen ve vzájemných mezilidských vztazích, ale také ve stále častější agresivitě jednotlivců. Činitelé jako jsou ekonomické nejistoty, sociální nerovnosti, válka, hrají klíčovou roli ve vytváření prostředí, kde se lidé mohou cítit frustrovaní a nespokojení. To vede k rostoucímu počtu konfliktů nejen ve veřejném prostoru, ale i v soukromém životě jednotlivců.  A média nás pravidelně informují o útocích, jako jsou například útoky nožem nebo tvrdé fyzické útoky.

Nenabízíme vám pouze školení s ukázkami, ale skutečné simulace nebezpečných situací v prostorách nemocnice. 

Praktické využití je to, co účastníci školení vždy nejvíce oceňují na našich školeních.

V součinnosti s Vámi jsme schopni zajistit praktické nácviky mimo nejvytíženější dobu nemocnic- tzn. odpoledne, večer nebo o víkendech.

Na základě našich dlouholetých zkušenostech ve zdravotnictví , naše školení obsahují nejčastější reálné konflikty, například:

 • Agresivní běsnící pacient v čekárně – ohrožení pacientů
 • Agresivní pacient ozbrojený chladnou zbraní ohrožující zdravotnický potenciál
 • Početnější skupina nespokojených rodinných příslušníků
 • Střelec se sebevražedným úmyslem

Součástí bude vyhodnocení úrovně znalostí a dovedností účastníků před nácvikem a změna po něm

 Nabízené praktické nácviky jsou:

 • v rozsahu 5 hodin
 • pro max.40 osob

Pokud si  seminář objednáte nejpozději

do 15.12.2023  nabídková cena bude činit

39.450,-Kč bez DPH

(obvyklá cena je 54.950,-Kč bez DPH a v příštím roce dojde k navýšení s ohledem k rostoucím nákladům)

Při provedení úhrady do konce roku 2023  obdržíte mimořádnou slevu

ve výši 4.500,-Kč bez DPH

Objednejte do 15.12.2023 , realizujte později až do 30.06.2024 !

Objednávejte e-mailem: faberova@doverville.czlá cen je 54.950,-Kč bez DPH)

DROGY A NAŠI ZAMĚSTNANCI

Kurz je určen pro personalisty, mistry, vedoucí pracovníky.

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům informace o nelegálních drogách a návykových látkách, rozpoznání drogových závislostí, platné legislativě a možnostech, jak drogy u zaměstnanců odhalovat a jak postupovat v případě, že se přítomnost drogy nebo návykové látky u zaměstnance prokáže. Posluchač bude umět rozpoznat základní druhy drog, jejich působení na člověka a důsledky zneužití. Účastníci se naučí podle vnějších příznaků konzumenta (zejména jeho chování, jednání, vzhledu) určit konkrétní druh zneužívané omamně psychotropní látky, odhadnout stadium závislosti u daného jedince, adekvátně vyhodnotit situaci a řešit ji.

 Program kurzu:

 • Problematika nelegálních drog – úvod
 • Princip zvyšování dávek
 • Nejčastěji zneužívané drogy – jak je u konzumenta rozpoznat
 • Vznik a stadia závislosti, laické rozpoznání konzumenta
 • Drogové delikty z hlediska trestní odpovědnosti
 • Rizika drogové závislosti na pracovištích (bezpečnostní, kriminální, zdravotní…)
 • Jaká oprávnění a povinnosti má zaměstnavatel
 • Legislativní úprava z hlediska pracovního práva, související předpisy
 • Možnosti testování zaměstnanců, způsoby testování
 • Otázky spojené s testováním (dokumentace apod)

Nabídková cena 22.000,-Kč bez DPH při objednání kurzu do 30.dubna 2023

 • Standardní cena činí 29.000, -Kč bez DPH
 • Nabídková cena je uvedena bez DPH.
 • V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na realizaci (včetně dopravy lektorů, studijní materiály, zpětné vazby a certifikáty).
 • Cena neobsahuje dopravu, stravování a ubytování účastníků.
 • Termíny realizace dle potřeb klienta.
 • Místo realizace: školicí prostory klienta.
 • Cílová skupina do cca 30 účastníků.
 • Počet školicích dnů: jeden.

Budete-li chtít upřesnit či doplnit některé informace, jsme Vám k dispozici (faberova@doverville.cz, tel. 602329125)

JAK JEDNAT V BEZPEČNOSTNĚ RIZIKOVÝCH SITUACÍCH

Kurz je určen pro všechny zaměstnance ve službách, kde se stýkají s veřejností.

Agresivita ve společnosti v dnešní době neustále stoupá. Lidé jsou méně ochotní, zvyšují hlas, agresívně odpovídají a snaží se hlava nehlava prosazovat svůj zájem. Znechucení a ohrožení vašich zaměstnanců roste. V některých službách není dne, který by se neobešel bez nějakého incidentu při styku s veřejností, a to ať již se jedná o zdravotnická zařízení, školy, hotely, úřady, knihovny atd. A vaši zaměstnanci jsou obvykle první linií.

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům informace o specifických postupech v jednotlivých rizikových situacích. Například v případě verbální agrese, jednání s velmi obtížnými lidmi, jak pracovat s výhrůžkami, nálezu podezřelého předmětu, útočník se zbraní atd. Naučíme Vaše zaměstnance jednat efektivně a přiměřeně dané situaci, včas vyhodnotit nebezpečí a přijmout adekvátní opatření vedoucí k zajištění jejich psychické i fyzické pohody.

Po absolvování školení budou účastníci schopni:

 • Rozpoznat potenciálně nebezpečné situace a případné agresory
 • Deeskalovat počínající konflikt
 • V nebezpečné situaci učinit taková opatření a kroky, které povedou k větší bezpečnosti zaměstnanců, ale i návštěvníků
 • Jednat dle postupu Uteč – schovej se – informuj/bojuj
 • Použít pomůcky k ochraně vlastního zdraví
 • Účelně přivolat pomoc
 • Zajistit bezpečí i návštěvníkům

Nabídková cena 22.000, -Kč bez DPH při objednání kurzu do 30.dubna 2023

 • Standardní cena činí 29. 000, -Kč bez DPH.
 • Nabídková cena je uvedena bez DPH.
 • V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na realizaci (včetně dopravy lektorů, studijní materiály, zpětné vazby a certifikáty).
 • Cena neobsahuje dopravu, stravování a ubytování účastníků.
 • Termíny realizace dle potřeb klienta.
 • Místo realizace: školicí prostory klienta.
 • Cílová skupina do cca 30 účastníků.
 • Počet školicích dnů: jeden.

Budete-li chtít upřesnit či doplnit některé informace, jsme Vám k dispozici (faberova@doverville.cz, tel. 602329125)

ZÁKLADY OCHRANY MĚKKÝCH CÍLŮ

Moderní doba a technologie nám umožňují rychle komunikovat, hodně cestovat, zveřejňovat fotky a informace o sobě atd. To s sebou přináší nová bezpečnostní rizika a druhy hrozeb. Ačkoliv je situace v ČR v současné době stabilizovaná, rizika a hrozby nikam nemizí a je potřeba se na ně připravit. Lidé jsou nejvíce ohroženi na tzv. měkkých cílech. Co to vlastně jsou měkké cíle? Jak zajistit jejich bezpečnost? A je to vůbec možné?

Seminář Vás uvede do problematiky ochrany měkkých cílů. Dozvíte se o ochraně měkkých cílů z pohledu MV, PČR a některých asociací, které se zabývají touto problematikou. Společně si rozebereme některé světové i naše tragické události na měkkých cílech a na těchto příkladech si ukážeme, jaká bezpečnostní opatření u nás můžeme a měli bychom aplikovat.

Seminář je určen pro:

 • Pracovníky měst a obcí  -  Bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality
 • Vedoucí pracovníky objektů, které se řadí mezi tzv. měkké cíle
 • Provozovatele různých zařízení, kde se koncentruje veřejnost
 • Pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií

Program semináře:

 • Co jsou to měkké cíle (MC) a různé druhy hrozeb
 • Politika ČR při ochraně měkkých cílů, pohled MV a dotační politika při ochraně MC
 • Role PČR při ochraně měkkých cílů
 • Bezpečná škola
 • Bezpečnost pracovníků pracujících na měkkých cílech
 • Základy ochrany MC
 • Rozebrání příkladů z praxe
OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Veřejné budovy a veřejná prostranství jsou často cílem různých útoků, nejen teroristických, ale i jednotlivců ať již psychicky nemocných nebo nespokojených a agresívních. Jak se postarat o bezpečnost pracovníků i návštěvníků takových prostor?  Jaké existují mechanismy a systémy ochrany?

Seminář Vás uvede hlouběji do problematiky ochrany měkkých cílů, včetně veřejných budov a prostranství. Dozvíte se více o bezpečnostních auditech, analýze rizik, odůvodnění nákladů na bezpečnost. Společně si rozebereme několik příkladů z praxe a bude čas na praktické dotazy posluchačů.

Seminář je určen pro:

 • Pracovníky měst a obcí  -  Bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality
 • Vedoucí pracovníky objektů, které se řadí mezi tzv. měkké cíle
 • Provozovatele různých zařízení, kde se koncentruje veřejnost
 • Pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií 

Program semináře:

 • Měkké cíle – různé druhy objektů a veřejných prostranství – versus rizika a hrozby
 • Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020
 • Metodika MV - Základy ochrany MC
 • Bezpečnostní audity a analýza rizik
 • Krizové plány, evakuace, invakuace – bezpečnost návštěvníků i pracovníků
 • Rozebrání příkladů z praxe
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI POŘÁDÁNÍ  RŮZNÝCH KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Poslední dobou je velmi populární pořádat různé kulturní, sportovní a společenské akce. Pořadateli jsou různé organizace, obce, sdružení nebo kluby. Víte jak správně zajistit bezpečnost na Vámi pořádaných akcí? Víte, jaké jsou Vaše zodpovědnosti jako pořadatele z hlediska bezpečnosti?

Seminář je velmi prakticky zaměřen a dotýká se těch nejproblematičtějších věcí z oblasti přípravy bezpečnosti různých eventů. Seminář si klade za cíl prakticky vybavit posluchače dobrými radami a návody pro jejich pořadatelskou činnost.

Seminář je určen pro:

 • Pracovníky měst a obcí zodpovědných za organizování různých kulturních, společenských a sportovních akcí
 • Zástupce kulturních domů, referenty kultury
 • Bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality
 • Zástupce produkčních a eventových agentur
 • Zástupce obchodních center, stadionů, kulturních památek, církevních objektů apod. kde se konají různé kulturní, sportovní nebo společenské akce
 • Pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií
 • Provozovatele outdoor akcí (např. trhy, rozsvěcení Vánočního stromku, pivní slavnosti apod.)

Program semináře:

 • Co všechno znamená „ zajištění dobré bezpečnosti na akci“
 • Bezpečnostní přípravy eventu -spolupráce se všemi zainteresovanými složkami
 • Bezpečnostní dokumentace a plány, krizová komunikace a „plán B“
 • Infrastruktura, zásobování, doprava, parkování, subdodavatelé apod.
 • Obecní vyhlášky a platná relevantní legislativa
 • Rozbor praktických příkladů

 

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI POŘÁDÁNÍ  RŮZNÝCH KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ – specifika outdoor akcí

Poslední dobou je velmi populární pořádat různé kulturní, sportovní a společenské akce, především pak akce venku, pod širým nebem. Jedná se o různé letní festivaly, výroční trhy, sportovní závody, open air koncerty, festivaly, přehlídky apod. Akce se pořádají v každé sezóně. Víte, jaké výhody a nevýhody má každá z nich? Fenomén počasí dokáže pořadatelům připravit nejednu horkou chvilku a také může vážným způsobem ohrozit bezpečnost návštěvníků na akci.

Seminář je velmi prakticky zaměřen a bude zde prostor na praktické problémy a dotazy jednotlivých posluchačů - pořadatelů.

Seminář je určen pro:

 • Pracovníky měst a obcí zodpovědných za organizování různých kulturních, společenských a sportovních akcí
 • Zástupce kulturních domů, referenty kultury
 • Bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality
 • Zástupce produkčních a eventových agentur
 • Zástupce obchodních center, stadionů, kulturních památek, církevních objektů apod. kde se konají různé kulturní, sportovní nebo společenské akce
 • Pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií
 • Provozovatele outdoor akcí (např. trhy, rozsvěcení Vánočního stromku, pivní slavnosti apod.)

Program semináře:

 • Bezpečnostní přípravy outdoor akcí - Specifika outdoorových akcí z hlediska zajištění bezpečnosti
 • Počasí a jeho vliv na hladký průběh akce – příprava náhradních variant a zajištění zdravotní péče v návaznosti na předpověď počasí
 • Lokace a infrastruktura – doprava, parking, navigační systém apod.
 • BOZP a PO na outdoor akcích
 • Krizové scénáře
 • Obrovský význam informačního a komunikačního systému
 • Rozbor praktických příkladů
VYHODNOCENÍ OHROŽENOSTI MĚKKÉHO CÍLE

Víte jak určit priority, který z měkkých cílů je více ohrožen? Umíte vyhodnotit, jak a čím jsou měkké cíle ohroženy? MV ČR vydalo v letošním roce Metodiku – Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle. Seminář bude zaměřen na osvětlení doporučených postupů. Společně si zkusíme metodiku uplatnit na cvičných příkladech.

Cílem semináře je seznámit posluchače s metodikou a prakticky jim objasnit postup při zpracování analýzy rizik. Přestože kurz vychází především z metodiky MV, bude lektorem doplněn řadou příkladů z běžné praxe.

Seminář je určen pro:

 • Pracovníky měst a obcí  -  Bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality
 • Vedoucí pracovníky objektů, které se řadí mezi tzv. měkké cíle, bezpečnostní manažeři
 • Provozovatele různých zařízení, kde se koncentruje veřejnost
 • Pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií

Program semináře:

 • Zdroje hrozeb MC
 • Způsoby útoku pro jednotlivé zdroje hrozeb
 • Vytvoření seznamu možných způsobů útoků na konkrétní MC
 • Vyhodnocení míry ohroženosti MC
 • Vyhodnocení celkové míry ohroženosti
 • Rozbor praktických příkladů

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události