GDPR & UDRŽITELNOST

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti,

v souladu s článkem 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR) si Vás dovolujeme informovat o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje, a proto Vám poskytujeme tyto základní informace o jejich zpracování a přístupu k nim: 

  1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost DOVERVILLE s.r.o., IČO: 24231771, sídlem Ocelářská 1354/35, Libeň, 190 00 Praha 9, spisová značka: C 200516 vedená u Městského soudu v Praze, e-mail: faberova@doverville.cz, tel.:  +420 602 329 125 (dále jen „DOVERVILLE“, nebo „správce“). 

  1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování

Účelem zpracování Vašich osobních údajů a právním základem pro jejich zpracování je Vaše registrace a účast na akcích pořádaných společností DOVERVILLE, jako jsou kurzy, semináře, webináře a konference, včetně využívání e-learningové aplikace s názvem Vzdělávací bezpečnostní portál KEEPSAFE, která je dostupná na webových stránkách společnosti DOVERVILLE  https://doverville.cz/ (dále jen „vzdělávací akce“), jakož i plnění povinností společnosti DOVERVILLE vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje, které o Vás společnost DOVERVILLE zpracovává, pocházejí ze zdrojů, které jste nám poskytl/a v souvislosti s pořádanými vzdělávacími akcemi (dále též „poskytnutí služby“) či v rámci Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Nemáte povinnost Vaše osobní údaje společnosti DOVERVILLE poskytnout, avšak poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro Vaši účast na pořádaných vzdělávacích akcích. Bez poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů není možné Vaši účast na vzdělávacích akcích zajistit a tuto službu Vám poskytnout. Kromě Vámi sdělených údajů mohou Vaše osobní údaje pocházet také z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou například obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík.

Pro účely organizačního a technického zajištění Vaší účasti na vzdělávacích akcích provádí společnost DOVERVILLE  zpracování Vašich identifikačních údajů (jméno a příjmení); kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo,); fakturačních údajů (číslo účtu a bankovní spojení, fakturační adresu); údajů o poskytnutých službách (druh a množství, číslo objednávky); údajů souvisejících s platbou za poskytnuté služby (způsob zaplacení); údajů souvisejících s poskytnutím služby (způsob poskytnutí služby). Pro vystavení certifikátů a osvědčení, jakož i pro vyřízení Vašich požadavků, dotazů, námitek či stížností zpracovává společnost DOVERVILLE Vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i obsah vzájemné komunikace, v nezbytně nutném rozsahu pro účely poskytnutí těchto služeb nebo řešení nároků s tím souvisejících.

Společnost DOVERVILLE zpracovává Vaši e-mailovou adresu, případně také identifikační a doručovací údaje pro účel přímého marketingu. Vůči takovému zpracování můžete podat námitku. Společnost DOVERVILLE zpracovává Vaše osobní údaje jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců. Společnost DOVERVILLE však tyto údaje nepoužívá k rozhodnutím na bázi automatizovaného zpracování; pouze vyhodnocuje na základě údajů získaných z pořádaných vzdělávacích akcí informace o počtu účastníků, oblastech jejich zájmu či odborného zaměření a tyto výstupy může na základě svého oprávněného zájmu využít pro účely přímého marketingu. Proti takovému profilování můžete podat námitku. 

  1. Příjemci osobních údajů 

Společnost DOVERVILLE může Vaše osobní údaje v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců:
–  svým smluvním partnerům, které jako správce potřebuje pro svoji běžnou činnost a realizaci smluvního vztahu s Vámi, například dodavatelům informačních technologií, obchodním zástupcům, účetním, daňovým a právním poradcům apod.;
–  jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů správci ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti DOVERVILLE (například soudům, Policii ČR apod.).

Společnost DOVERVILLE nepředává Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) ani žádné mezinárodní organizaci. 

  1. Doba uložení osobních údajů

 Vaše osobní údaje budou uloženy u společnosti DOVERVILLE po dobu smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecí lhůty jakéhokoli nároku vyplývajícího z pořádaných vzdělávacích akcí podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Po uplynutí této doby společnost DOVERVILLE Vaše osobní údaje vymaže, ledaže bude oprávněna nebo povinna tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního důvodu, např. za účelem plnění povinností uložených dalšími právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů a/nebo zákonem o účetnictví.

Pokud společnost DOVERVILLE zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u společnosti DOVERVILLE uloženy nejdéle po dobu, na kterou jste jí udělil/a svůj souhlas s takovým zpracováním, nejdéle po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do doby jeho odvolání, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu společnosti DOVERVILLE budou Vaše osobní údaje uloženy nejdéle do uplynutí doby pěti let ode dne ukončení Vašeho smluvního vztahu se společností DOVERVILLE. Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude společnosti DOVERVILLE archivovat po dobu, kterou jí ukládá zvláštní právní předpisy, zejména  zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví a/nebo zákon o archivnictví.

  1. Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu či výmaz 

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči společnosti DOVERVILLE právo na přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracovává a na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Dále můžete společnost DOVERVILLE požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává nebo můžete požádat za podmínek níže uvedených o výmaz Vašich osobních údajů.

Právo na výmaz můžete vůči společnosti DOVERVILLE uplatnit jen tehdy, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování; vznesl/a jste námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu; Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; Vaše osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Dále máte vůči společnosti DOVERVILLE právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete proto požádat, aby společnost DOVERVILLE omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud jste popřel/a přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby bylo možno přesnost Vašich osobních údajů ověřit; zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte omezení jejich použití; Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely jejich zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; vznesl/a jste námitku proti zpracování svých osobních údajů a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti DOVERVILLE převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V případech zpracování Vašich osobních údajů na základě smluvní vztahu nebo souhlasu a současně automatizovaně máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste společnosti DOVERVILLE poskytl/a, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil/a souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Tím však není dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů založená na Vašem souhlasu.

Máte právo vznést vůči společnosti DOVERVILLE námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě jejího oprávněného zájmu jako správce (včetně profilování) nebo pro účely přímého marketingu. Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení lze odvolat také kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném e-mailovém obchodním sdělení.

Máte také právo být informován společností DOVERVILLE v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, když je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Ve vztahu k automatizovanému zpracování osobních údajů máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Za účelem uplatnění svých práv či v případě jakýchkoliv otázek, námitek nebo stížností můžete kdykoliv kontaktovat společnost DOVERVILLE e-mailem nebo poštou na adresách uvedených pod bodem č. 1 této informace. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová stránka: https://www.uoou.cz 

  1. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává společnost DOVERVILLE korektně, zákonným a transparentním způsobem, přičemž je shromažďuje jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely uvedené v této informaci. Vaše osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou  zpracovávány, jsou také přesné a v případě potřeby aktualizované, jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány a jsou zpracovány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení Vašich osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Společnost DOVERVILLE odpovídá za dodržování těchto Zásad zpracování osobních údajů a je schopna jejich dodržování kdykoliv doložit.

Tato informace o zpracování osobních údajů je umístěna na webových stránkách společnosti DOVERVILLE, a to na  https://doverville.cz/o-nas/gdpr-compliance/.

V Praze dne 28. září 2021

Veronika Fáberová
jednatelka společnosti DOVERVILLE s.r.o.

 

Firemní udržitelnost

Jinak řečeno – dobrovolná integrace sociálních aspektů, stejně jako aspektů týkajících se životního prostředí, do každodenních činností firmy a interakcí s různými zainteresovanými lidmi. Reportování udržitelnosti bude pro malé a střední podniky povinné od roku 2026.

Ovšem my jsme již teď zanalyzovali dopad všech našich aktivit a souvisejících procesů v rámci problematiky firemní udržitelnosti a zjistili jsme, že existence a aktivity naší organizace pozitivně posilují udržitelnost a odpovědnost vůči společnosti. Jsme názoru, že být transparentní je součástí podnikání. Doverville nic nepodceňuje a díky tomu, jsme o krok napřed před ostatními.

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události