BOZP a PO

Doverville poskytuje svým klientům tyto služby:

 

 • POŽÁRNÍ OCHRANA

 • REVIZNÍ ČINNOST

 • BOZP

 


V oblasti POŽÁRNÍ OCHRANY PRO Vás zabezpečíme:
 • Provedení vstupní preventivní požární prohlídky, včetně vypracování zprávy, která obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích, společně s návrhy na jejich odstranění
 • Začlenění Vámi provozovaných  činnosti do kategorie požárního nebezpečí
  – bez zvýšeného požárního nebezpečí
  – se zvýšeným požárním nebezpečím
  – s vysokým požárním nebezpečím
 • Vypracování potřebné dokumentace
 • Školení pracovníků k požární ochraně:
  – školení zaměstnanců o PO
  – školení vedoucích zaměstnanců o PO
  – odborná příprava osob zařazených do preventivních požárních hlídek
  – odborná příprava preventisty PO
 • Vybavení Vašich prostor  hasicími přístroji a bezpečnostním značením
 • Zpracování harmonogramu nezbytných revizí, včetně jejich zajištění

V rámci REVIZNÍ ČINNOSTI pro Vás zajistíme:
 • Revize hydrantů
 • Revize hasicích přístrojů
 • Dodání a montáž bezpečnostních značek a tabulek, označení únikových cest a východů
 • Montáž a kontroly požárních ucpávek
 • Kontroly požárních dveří a požárních klapek
 • Revize a kontroly EPS
 • Kontroly provozuschopnosti nouzového světelní
 • Revize:
  – Elektrických spotřebičů, zařízení a instalace
  – Bleskosvodů – hromosvodů
  – Plynových zařízení, spotřebičů a instalací
  – Spalinových cest a požárního odvětrání
 • Technické kontroly vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky‘
 • Kontroly regálů, včetně paletových
 • Kontroly vázacích prostředků a zdvihacích zařízení

V oblasti BOZP pro Vás zajistíme:
 • Úvodní prohlídku pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků
 • Roční prohlídky pracovišť dle zákoníku práce a periodické prohlídky dle dohody
 • Vstupní instruktáž nových zaměstnanců o BOZP
 • Školení zaměstnanců – jak odborná školení, tak i pravidelná školení
 • Zhodnocení rizik, zjišťování jejich příčin a  navržení opatření k jejich minimalizaci
 • Vypracování interního předpisu k poskytování osobních ochranných prostředků
 • Zpracování návrhu zařazení zaměstnanců do kategorií a evidence rizikových prací
 • Zpracování harmonogramu revizí a oprav technických zařízení
 • Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech, pomoc při výpočtu odškodnění zaměstnanců
 • Státní odborný dozor nad bezpečností práce – spolupráce a účast při kontrolách

 

 


V případě zájmu o naše služby, kontaktujte přímo:

Veronika FÁBEROVÁ

Majitelka a jednatelka společnosti

e:mail: faberova@doverville.cz
tel.: 602 329 125

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události