Bezpečnost ve školách – audity

DOVERVILLE, s.r.o JE ŘÁDNÝM ČLENEM ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA (ABŠ)
Paní Veronika Fáberová je certifikovaným auditorem bezpečnosti škol (ABŠ)

BEZPEČNOSTNÍ AUDITY

Základem budování jakéhokoliv bezpečnostního systému je vždy nejdříve dobře provedená analýza rizik na základě podkladů z bezpečnostního auditu.

Smyslem bezpečnostního auditu na škole není kritizovat ředitele ani ukazovat na chyby v řízení bezpečnosti školy, ale provést v součinnosti se zadavatelem objektivní posouzení rizik a hrozeb.

Bezpečnostní audit je systematická činnost, která vede ke zjištění a popisu stavu z hlediska provozních, režimových či bezpečnostních opatření, při využití stavebně technických a technických zařízení.


Bezpečnostní audit, podle metodiky ABŠ, zahrnuje:
  • Základní propracovaný dotazník a společnou úvodní schůzku s řediteli posuzovaných školských zařízení.
  • Vysvětlení základních pojmů a dotazů, projití dotazníku k auditu.
  • Osobní návštěvu každého zařízení (budovy) a rozhovory s ředitelem, ekonomem, školníkem, poradcem pro patologické jevy atd.
  • Vypracování fotodokumentace školy, všech vstupů a jejího perimetru.
  • Provedení penetračního testu.
  • Kontroly a validace stávající dokumentace (školní řád, poplachové směrnice atd.).
  • Zpracování výstupu na úrovni jednotlivých budov škol a zařízení.
  • Zpracování výstupu pro zřizovatele s pojmenováním celkového stavu a s návrhy opatření.
  • Zpracování výstupu pro PČR nebo IZS v podobě tzv. Zákrokových karet.
  • Provedení kvalifikovaného odhad nákladů vedoucích k „bezpečnému“ stavu.

S výstupy jsou osobně seznámeni představitelé zřizovatele a ředitelé školských zařízení.

ČSN 734400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

K prostudování ZDE 

Tato norma upravuje zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality, obavy z kriminality a antisociálního chování ve školách ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření prostřednictvím preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet. Norma je využitelná pro všechny veřejné, soukromé nebo státní instituce.


V případě zájmu o naše služby, kontaktujte přímo:

Veronika FÁBEROVÁ

Majitelka a jednatelka společnosti

e:mail: faberova@doverville.cz
tel.: 602 329 125

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události