Nabídka našich kurzů

DROGY A NAŠI ZAMĚSTNANCI

Kurz je určen pro personalisty, mistry, vedoucí pracovníky.

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům informace o nelegálních drogách a návykových látkách, rozpoznání drogových závislostí, platné legislativě a možnostech, jak drogy u zaměstnanců odhalovat a jak postupovat v případě, že se přítomnost drogy nebo návykové látky u zaměstnance prokáže. Posluchač bude umět rozpoznat základní druhy drog, jejich působení na člověka a důsledky zneužití. Účastníci se naučí podle vnějších příznaků konzumenta (zejména jeho chování, jednání, vzhledu) určit konkrétní druh zneužívané omamně psychotropní látky, odhadnout stadium závislosti u daného jedince, adekvátně vyhodnotit situaci a řešit ji.

 Program kurzu:

 • Problematika nelegálních drog – úvod
 • Princip zvyšování dávek
 • Nejčastěji zneužívané drogy – jak je u konzumenta rozpoznat
 • Vznik a stadia závislosti, laické rozpoznání konzumenta
 • Drogové delikty z hlediska trestní odpovědnosti
 • Rizika drogové závislosti na pracovištích (bezpečnostní, kriminální, zdravotní…)
 • Jaká oprávnění a povinnosti má zaměstnavatel
 • Legislativní úprava z hlediska pracovního práva, související předpisy
 • Možnosti testování zaměstnanců, způsoby testování
 • Otázky spojené s testováním (dokumentace apod)

Nabídková cena 22.000,-Kč bez DPH při objednání kurzu do 30.dubna 2023

 • Standardní cena činí 29.000, -Kč bez DPH
 • Nabídková cena je uvedena bez DPH.
 • V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na realizaci (včetně dopravy lektorů, studijní materiály, zpětné vazby a certifikáty).
 • Cena neobsahuje dopravu, stravování a ubytování účastníků.
 • Termíny realizace dle potřeb klienta.
 • Místo realizace: školicí prostory klienta.
 • Cílová skupina do cca 30 účastníků.
 • Počet školicích dnů: jeden.

Budete-li chtít upřesnit či doplnit některé informace, jsme Vám k dispozici (faberova@doverville.cz, tel. 602329125)

JAK JEDNAT V BEZPEČNOSTNĚ RIZIKOVÝCH SITUACÍCH

Kurz je určen pro všechny zaměstnance ve službách, kde se stýkají s veřejností.

Agresivita ve společnosti v dnešní době neustále stoupá. Lidé jsou méně ochotní, zvyšují hlas, agresívně odpovídají a snaží se hlava nehlava prosazovat svůj zájem. Znechucení a ohrožení vašich zaměstnanců roste. V některých službách není dne, který by se neobešel bez nějakého incidentu při styku s veřejností, a to ať již se jedná o zdravotnická zařízení, školy, hotely, úřady, knihovny atd. A vaši zaměstnanci jsou obvykle první linií.

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům informace o specifických postupech v jednotlivých rizikových situacích. Například v případě verbální agrese, jednání s velmi obtížnými lidmi, jak pracovat s výhrůžkami, nálezu podezřelého předmětu, útočník se zbraní atd. Naučíme Vaše zaměstnance jednat efektivně a přiměřeně dané situaci, včas vyhodnotit nebezpečí a přijmout adekvátní opatření vedoucí k zajištění jejich psychické i fyzické pohody.

Po absolvování školení budou účastníci schopni:

 • Rozpoznat potenciálně nebezpečné situace a případné agresory
 • Deeskalovat počínající konflikt
 • V nebezpečné situaci učinit taková opatření a kroky, které povedou k větší bezpečnosti zaměstnanců, ale i návštěvníků
 • Jednat dle postupu Uteč – schovej se – informuj/bojuj
 • Použít pomůcky k ochraně vlastního zdraví
 • Účelně přivolat pomoc
 • Zajistit bezpečí i návštěvníkům

Nabídková cena 22.000, -Kč bez DPH při objednání kurzu do 30.dubna 2023

 • Standardní cena činí 29. 000, -Kč bez DPH.
 • Nabídková cena je uvedena bez DPH.
 • V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na realizaci (včetně dopravy lektorů, studijní materiály, zpětné vazby a certifikáty).
 • Cena neobsahuje dopravu, stravování a ubytování účastníků.
 • Termíny realizace dle potřeb klienta.
 • Místo realizace: školicí prostory klienta.
 • Cílová skupina do cca 30 účastníků.
 • Počet školicích dnů: jeden.

Budete-li chtít upřesnit či doplnit některé informace, jsme Vám k dispozici (faberova@doverville.cz, tel. 602329125)

ZÁKLADY OCHRANY MĚKKÝCH CÍLŮ

Moderní doba a technologie nám umožňují rychle komunikovat, hodně cestovat, zveřejňovat fotky a informace o sobě atd. To s sebou přináší nová bezpečnostní rizika a druhy hrozeb. Ačkoliv je situace v ČR v současné době stabilizovaná, rizika a hrozby nikam nemizí a je potřeba se na ně připravit. Lidé jsou nejvíce ohroženi na tzv. měkkých cílech. Co to vlastně jsou měkké cíle? Jak zajistit jejich bezpečnost? A je to vůbec možné?

Seminář Vás uvede do problematiky ochrany měkkých cílů. Dozvíte se o ochraně měkkých cílů z pohledu MV, PČR a některých asociací, které se zabývají touto problematikou. Společně si rozebereme některé světové i naše tragické události na měkkých cílech a na těchto příkladech si ukážeme, jaká bezpečnostní opatření u nás můžeme a měli bychom aplikovat.

Seminář je určen pro:

 • Pracovníky měst a obcí  -  Bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality
 • Vedoucí pracovníky objektů, které se řadí mezi tzv. měkké cíle
 • Provozovatele různých zařízení, kde se koncentruje veřejnost
 • Pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií

Program semináře:

 • Co jsou to měkké cíle (MC) a různé druhy hrozeb
 • Politika ČR při ochraně měkkých cílů, pohled MV a dotační politika při ochraně MC
 • Role PČR při ochraně měkkých cílů
 • Bezpečná škola
 • Bezpečnost pracovníků pracujících na měkkých cílech
 • Základy ochrany MC
 • Rozebrání příkladů z praxe
OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Veřejné budovy a veřejná prostranství jsou často cílem různých útoků, nejen teroristických, ale i jednotlivců ať již psychicky nemocných nebo nespokojených a agresívních. Jak se postarat o bezpečnost pracovníků i návštěvníků takových prostor?  Jaké existují mechanismy a systémy ochrany?

Seminář Vás uvede hlouběji do problematiky ochrany měkkých cílů, včetně veřejných budov a prostranství. Dozvíte se více o bezpečnostních auditech, analýze rizik, odůvodnění nákladů na bezpečnost. Společně si rozebereme několik příkladů z praxe a bude čas na praktické dotazy posluchačů.

Seminář je určen pro:

 • Pracovníky měst a obcí  -  Bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality
 • Vedoucí pracovníky objektů, které se řadí mezi tzv. měkké cíle
 • Provozovatele různých zařízení, kde se koncentruje veřejnost
 • Pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií 

Program semináře:

 • Měkké cíle – různé druhy objektů a veřejných prostranství – versus rizika a hrozby
 • Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020
 • Metodika MV - Základy ochrany MC
 • Bezpečnostní audity a analýza rizik
 • Krizové plány, evakuace, invakuace – bezpečnost návštěvníků i pracovníků
 • Rozebrání příkladů z praxe
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI POŘÁDÁNÍ  RŮZNÝCH KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Poslední dobou je velmi populární pořádat různé kulturní, sportovní a společenské akce. Pořadateli jsou různé organizace, obce, sdružení nebo kluby. Víte jak správně zajistit bezpečnost na Vámi pořádaných akcí? Víte, jaké jsou Vaše zodpovědnosti jako pořadatele z hlediska bezpečnosti?

Seminář je velmi prakticky zaměřen a dotýká se těch nejproblematičtějších věcí z oblasti přípravy bezpečnosti různých eventů. Seminář si klade za cíl prakticky vybavit posluchače dobrými radami a návody pro jejich pořadatelskou činnost.

Seminář je určen pro:

 • Pracovníky měst a obcí zodpovědných za organizování různých kulturních, společenských a sportovních akcí
 • Zástupce kulturních domů, referenty kultury
 • Bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality
 • Zástupce produkčních a eventových agentur
 • Zástupce obchodních center, stadionů, kulturních památek, církevních objektů apod. kde se konají různé kulturní, sportovní nebo společenské akce
 • Pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií
 • Provozovatele outdoor akcí (např. trhy, rozsvěcení Vánočního stromku, pivní slavnosti apod.)

Program semináře:

 • Co všechno znamená „ zajištění dobré bezpečnosti na akci“
 • Bezpečnostní přípravy eventu -spolupráce se všemi zainteresovanými složkami
 • Bezpečnostní dokumentace a plány, krizová komunikace a „plán B“
 • Infrastruktura, zásobování, doprava, parkování, subdodavatelé apod.
 • Obecní vyhlášky a platná relevantní legislativa
 • Rozbor praktických příkladů

 

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI POŘÁDÁNÍ  RŮZNÝCH KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ – specifika outdoor akcí

Poslední dobou je velmi populární pořádat různé kulturní, sportovní a společenské akce, především pak akce venku, pod širým nebem. Jedná se o různé letní festivaly, výroční trhy, sportovní závody, open air koncerty, festivaly, přehlídky apod. Akce se pořádají v každé sezóně. Víte, jaké výhody a nevýhody má každá z nich? Fenomén počasí dokáže pořadatelům připravit nejednu horkou chvilku a také může vážným způsobem ohrozit bezpečnost návštěvníků na akci.

Seminář je velmi prakticky zaměřen a bude zde prostor na praktické problémy a dotazy jednotlivých posluchačů - pořadatelů.

Seminář je určen pro:

 • Pracovníky měst a obcí zodpovědných za organizování různých kulturních, společenských a sportovních akcí
 • Zástupce kulturních domů, referenty kultury
 • Bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality
 • Zástupce produkčních a eventových agentur
 • Zástupce obchodních center, stadionů, kulturních památek, církevních objektů apod. kde se konají různé kulturní, sportovní nebo společenské akce
 • Pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií
 • Provozovatele outdoor akcí (např. trhy, rozsvěcení Vánočního stromku, pivní slavnosti apod.)

Program semináře:

 • Bezpečnostní přípravy outdoor akcí - Specifika outdoorových akcí z hlediska zajištění bezpečnosti
 • Počasí a jeho vliv na hladký průběh akce – příprava náhradních variant a zajištění zdravotní péče v návaznosti na předpověď počasí
 • Lokace a infrastruktura – doprava, parking, navigační systém apod.
 • BOZP a PO na outdoor akcích
 • Krizové scénáře
 • Obrovský význam informačního a komunikačního systému
 • Rozbor praktických příkladů
VYHODNOCENÍ OHROŽENOSTI MĚKKÉHO CÍLE

Víte jak určit priority, který z měkkých cílů je více ohrožen? Umíte vyhodnotit, jak a čím jsou měkké cíle ohroženy? MV ČR vydalo v letošním roce Metodiku – Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle. Seminář bude zaměřen na osvětlení doporučených postupů. Společně si zkusíme metodiku uplatnit na cvičných příkladech.

Cílem semináře je seznámit posluchače s metodikou a prakticky jim objasnit postup při zpracování analýzy rizik. Přestože kurz vychází především z metodiky MV, bude lektorem doplněn řadou příkladů z běžné praxe.

Seminář je určen pro:

 • Pracovníky měst a obcí  -  Bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality
 • Vedoucí pracovníky objektů, které se řadí mezi tzv. měkké cíle, bezpečnostní manažeři
 • Provozovatele různých zařízení, kde se koncentruje veřejnost
 • Pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií

Program semináře:

 • Zdroje hrozeb MC
 • Způsoby útoku pro jednotlivé zdroje hrozeb
 • Vytvoření seznamu možných způsobů útoků na konkrétní MC
 • Vyhodnocení míry ohroženosti MC
 • Vyhodnocení celkové míry ohroženosti
 • Rozbor praktických příkladů

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události