TECHNICKÉ PROSTŘEDKY A ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PROGRAM:

 • DOTAČNÍ TITULY NA OMC PRO 2020 – PŘEHLED – Veroniká Fáberová, Doverville s.r.o.
 • PREVENTIVNÍ PROJEKTY MV A POLICIE ČR K ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ PRO VEŘEJNOST – JUDr. Tomáš Koníček, MV ČR
 • BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA A NASAZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ – Ing. Jan Suchoň, CST Consulting, s.r.o.
 • MOBILNÍ OCHRANNÉ PRVKY- Ing. Michal Mára, PhD., MOB-Bars s.r.o.
 • MODERNÍ ZPŮSOBY VYHODNOCOVÁNÍ OBCHŮZKOVÉ ČINNOSTI – Ing. Karel Pohanka, Dobrá agentura s.r.o.
 • FORENZNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ A REFIZ – Jaroslav Kolařík, Policie ČR
 • ZÁMKOVÉ SYSTÉMY – Jan Kalous, Český klíč

          Změna programu vyhrazena

 

POZVÁNKA – krajská konference listopad 2019


PROGRAM SEMINÁŘE

Přednášející:

Jednatelka bezpečnostně poradenské a vzdělávací společnosti Doverville s.r.o.

Veronika Fáberová

Je předním odborníkem  v oboru komerční bezpečnosti a prevence kriminality. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tímto související. Je autorkou řady vzdělávacích programů. Za svoji profesionální dráhu zastávala četné vedoucí funkce a vedla bezpečnostní týmy řady mezinárodních a národních projektů, jako jsou například návrh a výstavba bezpečnostního systému Sazka Arény a Eden Arény, změna poskytovatele bezpečnostních služeb u ČSA, kompletní bezpečnostní opatření pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2015.

Přednáška

DOTAČNÍ TITULY NA OMC PRO 2020 – PŘEHLED


Přednášející:

Vrchní ministerský rada odboru prevence kriminality MV ČR

JUDr. Tomáš Koníček

Celou svou profesní kariéru zasvětil prevenci kriminality, ochraně majetku a osob, řešení krizových situací a ochraně měkkých cílů v bezpečnostních složkách státu (MV a Policie). Je spoluautorem celostátního programu Bezpečná lokalita. Je předsedou Technické normalizační komise č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva při ÚNMZ, spoluautorem norem v oblasti prevence kriminality CEN/TC 325. Dr. Koníček je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací.

Přednáška

1)PREVENTIVNÍ PROJEKTY MV A POLICIE ČR K ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ PRO VEŘEJNOST

2)FORENZNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ A REFIZ

 


Přednášející:

Bezpečnost a krizová řízení CST Consulting s.r.o.

Ing. Jan Suchoň

Jan má zkušenosti v oblasti bezpečnosti, krizového řízení, business continuity managementu a jejich technické, technologické a informační podpoře. V letech 1995 – 2007 působil jako ředitel Městské policie Zlín, bezpečnostní ředitel a člen bezpečnostní rady statutárního města Zlína a od roku 2007 jako nezávislý bezpečnostní konzultant, konceptor a facilitátor pro ICT společnosti vyvíjející systémy informační podpory bezpečnosti. Jan absolvoval VŠ technického směru, DPS a běh školení a cvičení Emergency preparedness organizovanou společností CCEP, Ontario, Canada, účastnil se aktivně řady konferencí a workshopů. V letech 2004 – 2005 vykonával čestnou funkci předsedy kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a účastnil se jako zástupce ČR jednání národních orgánů municipální bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky. V letech 2007 – 2013 byl členem projektových týmů několika významných projektů v oblasti integrace bezpečnostních technologií, jeho nejvýznamnějším projektem je ISKŘ hl. města Prahy, kde byl odborným garantem pro krizové řízení. Jan se v letech 1997 a 2002 aktivně účastnil záchranných a likvidačních prací při povodních a vedl nebo koordinoval několik záchranářských týmů statutárního města Zlína ve Zlíně, Otrokovicích a Tlumačově (1997) a Praze, Zálezlicích, Ústí nad Labem, Znojmě a Spolaně Neratovice (2002). Jan je autorem mnoha bezpečnostních konceptů, studií a prezentací. V poslední době se specializuje v oblasti IM, BCM a DRP.

Přednáška

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA A NASAZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ


Přednášející:

Provozní ředitel v MOB-Bars s.r.o.

Ing. Michal Mára, PhD.

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze a v současné době působí ve společnosti MOB-Bars s.r.o., která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem mobilních ochranných certifikovaných bariér na bázi cementových kompozitů. Mobilní ochranné bariéry jsou vyvíjeny ve spolupráci s ČVUT v Praze a Policií ČR, což zaručuje využití nejnovějších světových bezpečnostních trendů a technologií během vývoje a následně i ve výrobě.

Přednáška

MOBILNÍ OCHRANNÉ PRVKY

V poslední době se bezpečnostní situace napříč Evropou i světem více či méně zhoršuje. Evropa se v posledních deseti letech učí vzdorovat vzrůstajícím tendencím extrémistických projevů, teroristických útoků a dalších bezpečnostních hrozeb. Některé útoky silně zasáhly dnešní dobu a nutí bezpečnostní složky v celé Evropě hledat a vyvíjet nové metody a systémy, které by jim pomohly na tyto hrozby reagovat. MOB-Bars ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT v Praze se zabývá výzkumem a vývojem materiálů a konstrukcí se zvýšenou odolností vůči extrémním zatížením. Nejvíce se zaměřujeme na ochranu před účinky palných zbraní, výbuchu a sekundárních fragmentů. V neposlední řadě jsme vyvinuli i několik systémů schopných zpomalit nebo zcela zastavit osobní či nákladní vozidla, což je v poslední době jeden z často používaných druhů útoku. Největším úkolem je však vyvinout tyto systémy tak, aby byly aplikovatelné i v městských podmínkách a splňovaly i náročné a mnohdy protichůdné urbanistické a architektonické parametry dnešní doby.


SEMINÁŘEM VÁS PROVEDE

 -
Jednatelka bezpečnostně poradenské a vzdělávací společnosti Doverville s.r.o.

Veronika Fáberová

Je předním odborníkem v oboru komerční bezpečnosti a prevence kriminality. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tímto související. Je autorkou řady vzdělávacích programů. Za svoji profesionální dráhu zastávala četné vedoucí funkce a vedla bezpečnostní týmy řady mezinárodních a národních projektů, jako jsou například návrh a výstavba bezpečnostního systému Sazka Arény a Eden Arény, změna poskytovatele bezpečnostních služeb u ČSA, kompletní bezpečnostní opatření pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2015.

Pořadatelé

Organizační zajištění

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
25. 11. 2019 | 09:00 - 16:00 | BEA campus Olomouc

hodiny
REGISTRACE
08:30 - 09:00 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
16:00
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

V podzemním parkovišti – vjezd z ulice Kosmonautů

Cena za celodenní parkování 150 Kč/den.

Pouze při platbě na recepci BEA centra, po předložení parkovacího lístku a nahlášení organizátora semináře a salonku, ve kterém seminář proběhl. Na recepci klient obdrží daňový doklad o zaplacení parkovného.

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Pro účastníky je zajištěno občerstvení v průběhu celého dne.

ADRESA
BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

zastávka Vejdovského – tramvaj, busnahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY A ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Ceny jsou bez 21% DPH
Pro přidání více účastníků vyberte jednoduše požadovaný počet vstupenek.

Vstupné zdarma 0,-Kč
Účastník 1

UPOZORNĚNÍ: Z akce bude pořízena fotodokumentace.

Zásady ochrany osobních údajů

společnost Doverville, s.r.o, IČ 24231771 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů (dále jen Zákon 101) v souvislosti s hladkým zajištěním  pořádaných akcích (kurzů, seminářů a konferencí) zpracovává tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení osoby, která se registruje na kurz/seminář/konferenci
 • Jméno a příjmení osoby, která svým jménem registruje své kolegy na kurz/seminář/konferenci
 • Telefon a e-mail na registrovaného, případně registrujícího
 • Název vysílající organizace, její IČO, DIČ a fakturační adresu. Pokud je to relevantní tak i číslo objednávky ve Vaší organizaci
 1. Jméno, příjmení a spojení na registrovanou osobu nebo osobu registrující je důležité z důvodu možnosti oznámení klientovi upřesňujících informací nebo nahlášení změn (například při náhlém onemocnění přednášejícího). Jméno a příjmení také sbíráme z důvodů možného vystavení certifikátu nebo osvědčení pro registrované posluchače. Tato data uchováváme po dobu 5 let, máme zkušenost, že klienti se na naše akce často vrací.
 2. Informace o vysílající organizaci registrovaného sbíráme za účelem řádného vystavení účetního dokladu – faktury. Tato fakta uchováváme po dobu stanovenou příslušnou legislativou.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • CZ, s.r.o.
 • Solitea Česká republika, a.s.
 • SurveyMonkey UK Ltd.
 • Michal Penz, daňový poradce
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, sužeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že v průběhu akce může být pořízen audiovizuální záznam (fotografie a případně video). Fotografie nebo video bude sloužit pouze pro propagační účely Správce k prezentaci výstupů z akce.
 2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • Stanoveným způsobem požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • Stanoveným způsobem vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Stanoveným způsobem požádat o výmaz těchto osobních údajů