PREVENCE KRIMINALITY A KONCEPT CPTED

SPOLUPOŘÁDAJÍCÍ organizace:

Odbor prevence kriminality MV ČR
Česká agentura pro standardizaci
Evropský sekretariát CEN/TC 32
Doverville s.r.o.

 

PROGRAM – rozdělen do tří bloků:

I. BLOK: PREVENCE KRIMINALITY A KONCEPT CPTED (Crime Preventioun Through enviroment and design – Prevence kriminality prostřednictvím environmentálního designu)

II. BLOK: ČR A JEJÍ AKTIVITY NA POLI MEZINÁRODNÍ NORMALIZACE V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A ENVIRONMENTÁLNÍHO DESIGNU – budovy, prostranství, rekonstrukce

III. BLOK: APLIKACE NOREM PREVENCE KRIMINALITY V ČR – Bezpečnost škol a připravovaný standard pro bezpečnost nemocnic – NOVINKA!

Pokud si chcete přečíst předem něco více o konceptu CPTED, klikněte ZDE.

 


PROGRAM SEMINÁŘE

Přednášející:

Ředitel odboru Prevence kriminality MV ČR

JUDr. Michal Barbořík

JUDr. Barbořík vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kde v roce 2006 zakončil rigorózní zkouškou. V letech 2003 – 2006 působil v Kanceláři Poslanecké sněmovny jako poradce místopředsedy PS PČR v oblasti bezpečnosti. V roce 2006 nastoupil na MV ČR, kde působí dodnes. Prošel zde řadou funkcí, od vedoucího oddělení v rámci Kanceláře MV až po současně zastávanou pozici ředitele Odboru prevence kriminality.

Přednáška

ÚVOD DO SEMINÁŘE


Přednášející:

Ředitel u Caribbean Crime Prevention International

Dr. Tim Pascoe

Tim pracuje vice než 25 v oblasti výzkumu komunitní bezpečnosti. Pracuje na kvalitativním i kvantitativním výzkumu prevence a redukce kriminality v různých společenstvích.

Tim je mezinárodně uznávaný jako odborník v oblasti navrhování opatření ke snížení kriminality v různých komunitách. Pracuje pro řadu klientů, mezi něž patří místní autority (města), Policie, vládní úřady a organizace, soukromé podniky apod. Často organizuje a osobně se účastní významných odborných konferencí a seminářů po celém světě.

 • Tim je ředitelem: Catalyst In Communities; Community Coaching Academy; Griffin Research and Consultancy; the International CPTED Association and the Institute of Community Safety.
 • Je předsedou UK Design Out Crime Association a spolupracovník RSA UK (velká pojišťovna)
 • Zároveň je také člen poradního sboru Design Against Crime Centre, University of the Arts London;
 • Působí jako poradce pro All-Part Parliamentary Child and Youth Crime Group a také podporuje Through Unity a charity for homicide victims families and a trustee for the Luton Rape Crisis Centre.

Přednášející:

Bývalý policejní expert

Terry Cocks

Terry strávil 30 let u Metropolitní Policie v Londýně. Během své služby prošel řadou funkcí a posledních 15 let své aktivní služby se věnoval prevenci kriminality na pozici Crime Prevention Design Advisor.

Terry působil rovněž jako:

 • Předseda a tajemník Designing out Crime Association UK – asociace se zaměřuje na podporu bezpečnějších komunit a snižování antisociálního chování pomocí zlepšováním kvality života prostřednictvím konceptu CPTED – Prevence kriminality prostřednictvím environmentálního designu
 • Předseda ICA – International CPTED Association
 • Convenor WG3 CEN/TC 325
 • Přednášející na řadě odborných konferencí v Evropě a Severní Americe

Přednáška

KONCEPT, IMPLEMENTACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ CPTED

Prevence kriminality prostřednictvím environmentálního designu (CPTED) je založena na principu, že promyšlený design a efektivní využívání budov a veřejných prostranství v sousedství může vést ke snížení strachu a výskytu trestné činnosti a ke zlepšení kvality života občanů.

 

Prezentace bude věnována následujícím oblastem:

 • Koncept CPTED – Teorie a přístupy
 • Proces urbanistického designu a komunitní bezpečnosti
 • Příklady použití CPTED
 • Spojení všech aspektů CPTED v jeden celek
 • Zdroje pro další rozvoj

Přednášející:

Vrchní ministerský rada odboru prevence kriminality MV ČR

JUDr. Tomáš Koníček

Celou svou profesní kariéru zasvětil prevenci kriminality, ochraně majetku a osob, řešení krizových situací a ochraně měkkých cílů v bezpečnostních složkách státu (MV a Policie). Je spoluautorem celostátního programu Bezpečná lokalita. Je předsedou Technické normalizační komise č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva při ÚNMZ, spoluautorem norem v oblasti prevence kriminality CEN/TC 325. Dr. Koníček je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací.

Přednáška

DŮLEŽITOST NOREM PREVENCE KRIMINALITY V BEZPEČNOSTNÍ PRAXI

Důležitost norem prevence kriminality v bezpečnostní praxi tkví zejména v tom, že alespoň částečně napomáhá řešit a doplňovat oblasti, které jsou obsaženy v tzv. doporučujících normách. Normy prevence kriminality zásadním způsobem ovlivňují pocit bezpečí obyvatelstva. Zároveň je lze využívat do zadávacích dokumentů pro výběrová řízení na stavby.

Normy prevence kriminality jsou důležitým spojovacím článkem mezi potřebami obcí a obecně zadavatelů a bezpečným prostředím pro občany. V oblasti přípravy, zpracování a realizaci norem prevence kriminality je přímá spolupráce MV a ČAS.


Přednášející:

Expertní kancelář C4Construction Praha: odborné činnosti v oblasti právních a technických předpisů ve stavebnictví

Ing. Alena Šimková

Problematikou právních a technických předpisů ve stavebnictví a jejich správné aplikace se zabývá od r. 2005. V letech 2005–2014 zastupovala ČR v odborných pracovních skupinách při Evropské komisi a při Radě (EU) příslušných k problematice stavebnictví.

Od r. 2015 působí jako expert Evropské komise k programům H2020 pro výzkum a inovace, a zároveň vede kancelář C4Construction Praha.

Přednáška

AKTIVITY TECHNICKÉ KOMISE CEN/TC 325 A SEKTOROVÉHO FÓRA CEN/CENELEC PRO BEZPEČNOST

Z prezentace se dozvíte novinky z oblasti mezinárodní normotvorby v oblasti prevence kriminality a výstavby a také závěry z jednání Sektorového fóra CEN/CENELEC pro bezpečnost – rámcová informace o úkolech vyplývajících z jednání SF. Činnost Sektorového fóra CEN/CENELEC pro bezpečnost je plánována na dobu tří let, kdy bude vytvořena evropská síť odborníků ze všech odvětví, které se dotýkají dané oblasti.


Přednášející:

Česká agentura pro standardizaci

Ing. Stefan Krebs

Ing. Stefan Krebs pracuje šest let jako poradce ředitele odboru standardizace v úřadě pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentuře pro standardizaci (ČAS). Má 18 let praxe v mezinárodní technické standardizaci v CEN a ISO. Jménem ÚNMZ zastává  funkci tajemníka technické komise CEN / TC 325 a pro 3 bezpečnostní pracovní skupiny (WG 1, WG 2 a CEN/TC 391/WG 1). Řídí a zabezpečuje projekty v oblasti normalizace financované Evrospkou Unií.

Přednáška

PREVENCE KRIMINALITY V EVROPSKÝCH NORMÁCH

Pod pojmem „normy“ obvykle očekáváme specifikaci technologických požadavků nebo požadavky na systém řízení. Možná Vás ale překvapí, že Evropské normy nabízí řadu doporučení i v oblasti prevence kriminality. Prezentace představí, které normy existují a také uvede některé příklady situační prevence kriminality, které jsou součástí technické komise CEN / TC 325.


Přednášející:

Jednatelka bezpečnostně poradenské a vzdělávací společnosti Doverville s.r.o.

Veronika Fáberová

Je předním odborníkem  v oboru komerční bezpečnosti a prevence kriminality. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tímto související. Je autorkou řady vzdělávacích programů. Za svoji profesionální dráhu zastávala četné vedoucí funkce a vedla bezpečnostní týmy řady mezinárodních a národních projektů, jako jsou například návrh a výstavba bezpečnostního systému Sazka Arény a Eden Arény, změna poskytovatele bezpečnostních služeb u ČSA, kompletní bezpečnostní opatření pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2015.

 

Přednáška

VÝSLEDKY PRÁCE WG3 A VÝSLEDKY Z JEDNÁNÍ AD-HOC PRACOVNÍ SKUPINY K ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU BEZPEČNOST HISTORICKÝCH CENTER MĚST A VÝZNAMNÝCH PAMÁTEK

Veronika Fáberová bude informovat posluchače o činnosti pracovní skupiny CEN/TC 325 WG3, včetně prosazování normy pro Bezpečnost škol na mezinárodní úroveň.

Dne 28.5. se v Praze uskuteční pracovní schůzka mezinárodních expertů na architekturu, bezpečnost a normalizaci, aby všichni společně zahájili práce na přípravě nového projektu, který se bude zabývat bezpečností historických center měst a významných památek. Zohlednit chceme jak bezpečnost těchto veřejných prostranství proti aktivním útočníkům, bezpečnému pohybu lidí, zásad pro organizování různých akcí v těchto prostorách, stejně tak jako nastavení bezpečnostních opatření při designování a provádění renovací památek.


Přednášející:

Jan Beran

Honza je členem výkonné rady Asociace bezpečná škola z.s. a zkušený auditor, který absolvoval již více než 100 bezpečnostních auditů na školách.

Přednáška

ČSN 734400 – BEZPEČNOST ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V PRAXI

Norma vešla v platnost 1.9. 2016. Od té doby bylo podle ní zrealizovány desítky bezpečnostních auditů. Jaký je tedy stav bezpečnosti na našich školách? S kterými problémy se nejčastěji potýkáme? Co nám přinesla norma? Praktické příklady.


Přednášející:

Lukáš Moravec

Přednáška

NORMA PRO BEZPEČNOST NEMOCNIC


Pořadatelé

Organizační zajištění

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
29. 05. 2019 | 09:00 - 15:00 | Ministerstvo Vnitra ČR

hodiny
REGISTRACE
8:30 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
15:00
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

Možnost parkování v Garážích Pražského povstání nebo parkoviště stadion Na Děkance.

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Pro účastníky je zajištěno občerstvení v průběhu celého dne.

ADRESA
Ministerstvo Vnitra ČR, náměstí Hrdinů 1634/3, 14021 Praha 4
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

zastávka Pražského povstání – metro, bus, tramvajnahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz