KONFERENCE: 60 DNÍ DO GDPR – pro školy a školská zařízení

SPECIÁLNÍ STRÁNKA S PREZENTACEMI PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE:
https://doverville.cz/gdprproskoly/


Ve spolupráci s MV ČR a Asociací bezpečná škola pořádá Doverville s.r.o odbornou konferenci pro pracovníky škol a školských zařízení k problematice GDPR. Právě kolem GDPR panuje řada otázek, různých výkladů i dezinformací, přijďte si vyslechnout dobré rady skutečných odborníků, stále ještě zbývá 60 dní.

Konference je určena pro:

 • Zástupce zřizovatelů a pracovníky školských úřadů a relevantních odborů na krajích i městech/obcích
 • Ředitele škol a školských zařízení či jiné pracovníky, kteří zodpovídají za nakládání s osobními údaji
 • Pracovníky Městských a obecních policií, preventisty kriminality
 • Všechny ostatní manažery, kteří se aktivně zajímají o problematiku ochrany osobních údajů ve školství

Cíl konference:

Konference je velmi prakticky zaměřena a dotýká se těch nejproblematičtějších oblastí, jako je například role pověřence nebo jak nakládat s kamerovými záznamy. Posluchači odejdou s konkrétní odpovědí na jejich otázku, kterou jim poskytnou skuteční odborníci v oblasti ochrany osobních údajů s velkou praxí.

Program konference:

 • BEZPEČNÁ ŠKOLA – globální pohled na bezpečnost
 • NOVÝ NÁVRH ZÁKONA č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • GDPR NA ŠKOLE– máme se čeho obávat? Jak zpracovat analýzu rizik a stanovit pravidla pro nakládání s osobními údaji na škole?
 • CO MUSÍME UDĚLAT PRO FYZICKOU BEZPEČNOST na školách, abychom nemuseli čelit sankcím a žalobám?
 • KAMEROVÉ SYSTÉMY NA ŠKOLÁCH v souladu s nařízením GDPR – jak pořizovat a uchovávat bezpečně záznamy?
 • POVĚŘENEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ– hrozby a rizika ve školství v problematice GDPR
 • KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST na školách
 • SLUŽBY V OBLASTI GDPR od Asociace Bezpečná škola

Přednášející:

Ing. Libor Sladký – Metodická sekce

ingliborsladkyVystudoval Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Bezpečnostní technologie, systémy a management. Od roku 1993 působí v oboru řešení bezpečnostních systémů, projektů a auditů. Je autorizovaným projektantem, prezidentem Asociace Bezpečná škola, členem komise pro vznik ČSN 73 4400 a řešitelem bezpečnostních posouzení školských zařízení řady zřizovatelů v rámci České republiky. Člen Technické normalizační komise ÚNMZ č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel.

 

 

ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA

 • Bezpečnost osob ve škole jako priorita bezpečné školy vůči hrozbě ozbrojeného útočníka a agresova
 • Všeobecný stav škol v ČR ve vztahu k bezpečnosti žáka
 • Implementovaná bezpečnostní řešení nesmí být v rozporu s platnou legislativou(např. požární normy, GDPR apod.)

 

JUDr. Tomáš Koníček – Vrchní ministerský rada odboru prevence kriminality MV ČR

Celou svou profesní kariéru zasvětil prevenci kriminality, ochraně majetku a osob, řešení krizových situací a ochraně měkkých cílů v bezpečnostních složkách státu (MV a Policie). Je spoluautorem celostátního programu Bezpečná lokalita.  Je předsedou Technické normalizační komise č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva při ÚNMZ, spoluautorem norem v oblasti prevence kriminality CEN/TC 325. Dr. Koníček je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací.

 

 

BEZPEČNÁ ŠKOLA – GLOBÁLNÍ POHLED NA BEZPEČNOST

 • globální zhoršování bezpečnostní situace v Evropě, v ČR
 • bezpečná škola je základem bezpečné lokality, bezpečného města či bezpečné obce
 • vznik normy ČSN 73 4400 a Metodiky k její aplikaci
 • audit jako základní a zásadní prvek pro stanovení bezpečnostní politiky ve školách a školských zařízeních
 • nutná spolupráce zřizovatele škola jejich ředitele či pedagogického sboru
 • nutná provázanost zabezpečení škol na stanovené úkoly v rámci IZS a obecních či městských policií
 • základem je prevence kriminality

 

Mgr. Petr Habarta

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pracoval na Ministerstvu spravedlnosti, nyní více než 10 let působí na odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Věnuje se zejména problematikám mezinárodních smluv, ochrany osobních údajů a policejního práva. Byl vedoucím expertního týmu ČR vyjednávajícího Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Je spoluautorem komentáře k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob.

 

GDPR – EVOLUCE V OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • hlavní novinky GDPR
 • rozdíly oproti platným předpisům
 • připravovaný zákon o zpracování osobních údajů

 

Mgr. Ondřej Straka – vedoucí advokát Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Má poměrně velké zkušenosti ve vztahu k problematice ochrany osobních údajů. Vystudoval Universität Wien – závěrečná práce na téma „Cloud Computing and Personal Data Protection – EU and International Approach“ (Cloud Computing a Ochrana Osobních Údajů z pohledu evropského a mezinárodního práva). Úspěšně zastupoval klienta ve správním řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů. Poskytl poradenství při komplikované registraci rozsáhlého zpracování osobních údajů i prostřednictvím kamerových systémů.

PRAKTRICKÉ DOPADY GDPR DO ŠKOLSTVÍ

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR, je jedním z nejdiskutovanějších právních předpisů dneška. Příspěvek se rovněž snaží vyvracet některé rozšířené mýty o GDPR.

 

Martin Rais – Manažer kybernetické bezpečnosti, Krajský úřad Karlovarského kraje

Působí v oblasti bezpečnosti od roku 1991. Do roku 2001 sloužil u Policie české republiky, od roku 2001 působí na Krajském úřadě karlovarského kraje na odboru bezpečnosti a krizového řízení, později na pozici bezpečnostního ředitele a zároveň manažera kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů. V 2017 přešel na samostatnou pozici Manažera kybernetické bezpečnosti a koordinátora implementace GDPR v rámci Krajského úřadu Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací.

 

PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve  školách a školských zařízení

 • Jaký přístup zvolil Karlovarský kraj (KVK)?
 • Jaká je podpora zřizovatele školám v KVK?
 • Jak probíhá vstupní analýza?

 

Bc. Radek Kubíček, MBA – Specialista risk managementu, certifikovaný pověřenec, vedoucí auditor, 2K Consulting s.r.o.

Dlouhodobě se věnuje otázkám auditorské činnosti a problematice ochrany osobních údajů ve státním i soukromém sektoru. Má na starosti přípravu podkladů k auditu, realizaci auditů ve státní správě a na školách a finalizaci závěrečných zpráv s výsledky auditů, zpracovává analýzy rizik. Jakožto hlavní administrátor webových stránek společnosti se dlouhodobě zajímá o technologie zabezpečení webových stránek a zajištění bezpečnosti přenosu dat na internetu.

 

 

 

 

POVĚŘENEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – hrozby a rizika ve školství v problematice GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je nová funkce, která vyžaduje určité kvalifikační podmínky. Pracovní náplň pověřence by měla korespondovat s nařízením EU.  Zajištění bezpečnosti dle norem 27001 jsou základem pro zpracování analýzy rizik a vytvoření vnitřních směrnic pro ochranu osobních údajů . Jaké  případy mohou prakticky nastat se dozvíte v příspěvku přednášejícího

 

Jan Dienstbier – odborník na kybernetickou bezpečnost GORDIC

 

KYBERBEZPEČNOST VE ŠKOLÁCH

S jakými problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti se potýkají školy? Základy kybernetické bezpečnosti nejsou nukleární věda. Tam, kde se nedodržují nastavené postupy a pravidla nepomůže ani sebelepší technologie.

 

Jitka Sladká – Metodická sekce, Asociace bezpečná škola

http://www.asociacebezpecnaskola.cz/wp-content/uploads/2016/11/jitka-sladka.jpgJiž od roku 1993 působí v pozici představitele managementu. Zpočátku personální zaměření, poté práce s lidskými zdroji. Má bohaté zkušenosti se zaváděním nových procesů ISSO 9001:2001, projektů pro dotační tituly a výrobních principů. V rámci celoživotního vzdělávání vystudovala Trivis a.s. se zaměřením na právo a krizové řízení IZS. Dále se zdokonaluje v oboru ekonomie a management na VSPP a.s. Praha. V oblasti technické bezpečnosti a ochrany majetku a osob se pohybuje celý profesní život. Od roku 2017 je tajemnicí Asociace bezpečná škola z.s. a lektorkou v projektu „Prevence kriminality Ozbrojený útočník ve škole“. Prioritně spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií a zainteresovanými státními organizacemi.

 

 

Veronika Fáberová – Majitelka a jednatelka společnosti Doverville, s.r.o.

Působí v oblasti komerční bezpečnosti 28 let. Za tu dobu absolvovala řadu speciálních bezpečnostních kurzů v UK,  vystudovala marketing na London Business School, vzdělávání dospělých na Chartered Institute of personnel and Development v UK, a  v UK také složila  u LRQA na funkci Lead Assessor.

Založila a nyní vede společnost Doverville, s.r.o., která se věnuje bezpečnostnímu poradenství a vzdělávání. Tomu se ostatně věnuje po celou svou profesní kariéru, je autorkou řady vzdělávacích i rekvalifikačních programů a výbornou lektorkou.

 

 

S ČÍM VÁM MŮŽE POMOCI ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA

 • výhody členství
 • služby pro členy
 • odborné poradenství bezpečnost, GDPR, šikana, prevence drog, agresívní chování apod.
 • bezpečnostní audity i různé průzkumy a ankety
 • krátké odborné semináře pro pedagogy i žáky

 

Přihlásit se můžete již nyní ZDE

Čas registrace: 08,00 – 09,00
Zahájení konference: 09,00
Ukončení konference: 15,00

Organizační pokyny a upřesnění programu obdrží registrovaní týden před uskutečněním konference.


Pořadatelé

Odborný garant

Partneři

Organizační zajištění

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
26. 03. 2018 | 09:00 - 15:00 | Ministerstvo Vnitra ČR, sál č. 088

hodiny
REGISTRACE
8:00 - 9:00 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
15:00
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

Placené parkoviště v Kostelní ulici, max.doba stání 6hodin, více informací ZDE.

Ve vzdálenosti 600m (cca 7min chůze) se nachází Podzemní parkoviště Letná, info ZDE.

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Pro účastníky je zajištěno občerstvení v průběhu celého dne.

ADRESA
Ministerstvo Vnitra ČR, sál č. 088, Nad Štolou 3, Praha 7, Letná
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

Tramvaj č. 1, 8, 12, 25, 26 – stanice Korunovačnínahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz