První velký krok ke schválení evropské verze české technické normy ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“

Evropský normalizační výbor (CEN) připravuje ve spolupráci s pracovní skupinou ÚNMZ evropskou verzi české technické normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Česká republika je v otázce metodiky prevence kriminality o krok napřed před ostatními členskými státy EU. Do velké míry je to díky praktickým zkušenostem z bezpečnostních auditů škol a školských zařízení v České republice, které se provádějí na základě metodiky Ministerstva vnitra a Asociace bezpečná škola, z. s. Prezident asociace Ing. Libor Sladký k tomu řekl: „Je pro nás opravdu velkou ctí, že můžeme ostatním zemím nabídnout zkušenosti, které jsme za těch několik let naší činnosti nasbírali. I když se bezpečnostní situace v Evropě stát od státu liší, základní principy pro zajištění bezpečnosti škol a školských zařízení lze uplatnit prakticky ve všech zemích EU. Spolupráce s odborníky z ostatních členských států je zároveň přínosem i pro Českou republiku, protože do výsledné metodiky můžeme zahrnout zkušenosti ze zemí, kde je míra rizika vzniku mimořádných událostí, jako je například ozbrojený útočník ve škole, podstatně vyšší než v naší zemi. Odborníci z těchto zemích mohou mít užitečné postřehy z reálných událostí, ke kterým v těchto zemích došlo. Těšíme se, že spolupráce v rámci CEN nás posune správným směrem. Zároveň jsme hrdí na to, že se vedení pracovní skupiny ujímají naši odborníci a využívá se naše metodika.“

Výsledky hlasování o aktivaci projektu CEN/TS 14383-6 nás posunuly do další fáze standardizace. Potřebné většiny pro aktivaci na úrovni TC 325 bylo dosaženo – 6 zemí souhlasilo, 2 země nesouhlasily. Dále jsme obdrželi 6 komentářů z Norska a Dánska, které máme řešit diskusí v rámci WG 3.

Projekt CEN/TS 14383-6 je jako předběžný registrován u CEN. Dle pravidel CEN bylo 34 členských států požádáno o jejich stanovisko, zda souhlasí s aktivací tohoto projetu v evropském procesu standardizace. Návrh projektu byl přijat na základě pozitivního hlasování 75 % hlasů. K jeho praktickému zahájení zbývá nyní jen získat další dva aktivní členy, kteří přislíbí aktivní účast na projektu. Česká koordinátorka (WG3) projektu pak může začít s tvorbou technické specifikace na základě připomínek všech členských států. Tyto připomínky budou do textu přidány, pokud s nimi budou souhlasit aktivní účastníci projektu.

Nakonec vznikne evropský návrh technické normy, která musí být potvrzena závěrečným hlasováním všech členských států CEN.

„Z praxe víme, že přesto, že jsou bezpečnostní rizika v Evropě stejná, pokud jde o bezpečnost žáků ve školách, přístup jednotlivých zemí je k této problematice velmi rozdílný – je to hodně spojeno s místní kulturou, společenskými zvyklostmi a způsobem místního života. Nebýt praktických zkušeností z bezpečnostních auditů v ČR, se kterými se poslední roky na mezinárodním fóru chlubíme, bylo by velmi těžké přesvědčit i těch 6 zemí, které pro dokument hlasovaly“, říká convenorka WG-3 Veronika Fáberová „Potýkáme se i s problémem, že v naší technické komisi jsou některé země zastoupeny odborníky na zcela jinou problematiku, kteří nemají o situaci a potřebách v oblasti ochrany měkkých cílů ve svých zemích ani ponětí, proto jsou z našeho přístupu poněkud zaskočeni a nedokáží dát za svou zemi jasné stanovisko nebo připomínky. Ale tak už to v mezinárodní normalizaci chodí, je třeba nalézt konsensus všech zmocněnců normalizačních úřadů členských zemí. Tam, kde se v naší komisi setkáváme s bezpečnostními odborníky, není ve spolupráci problém“ poznamenává Veronika Fáberová. „Mnohde ale máme zástupce, byť často zvučných názvů různých evropských institucí, kteří jsou ovšem nevýkonnými úředníky nebo teoretiky, tam pochopitelně my praktici narážíme. Mou snahou do budoucna je zapojit do práce několik dalších odborníků z bezpečnostní oblasti, nyní jsme v menšině oproti zástupcům z oblasti všeobecné normotvorby nebo teorie stavebnictví.“

Spolupráce na přípravě norem prevence kriminality při výstavbě budov je i jednou z priorit odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, což potvrzuje i poděkování ředitele odboru prevence kriminality JUDr. Michala Barboříka:

„Za odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra bych chtěl poděkovat i zástupcům ÚNMZ a ČAS a jejich odborníkům, kteří společně s námi jak přípravě a aplikaci české normy ČSN 73 4400, tak i její celoevropské verzi věnovali hodně úsilí. Je to velký úspěch, byť zatím dílčí, a velký příspěvek České republiky v oblasti prevence kriminality v celoevropském měřítku. A pevně věřím, že to bude odrazový můstek k dalším (již připravovaným) přínosným aktivitám CEN/TC 325 pod vedením ČR k bezpečnosti a prevenci kriminality v Evropě.“

Výsledky se poté mohou velmi pozitivně promítnout do vedených úvah o konceptu Smart Cities a při plánování, navrhování a pozdější realizaci veškerých staveb z pohledu kriminologických potřeb.

Zpracoval: JUDr. Tomáš Koníček, předseda TNK č. 148 a pracovník odboru prevence kriminality MV ČR, tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz

 

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/prvni-velky-krok-ke-schvaleni-evropske-verze-ceske-technicke-normy-csn-73-4400-prevence-kriminality-rizeni-bezpecnosti-pri-planovani-realizaci-a-uzivani-skol-a-skolskych-zarizeni.aspx


Doverville na mezinárodním bezpečnostním veletrhu INTERSEC 2020 v Dubai

V těchto dnech se Veronika Fáberová účastní jako zástupce AGA a firmy Doverville mezinárodního bezpečnostního veletrhu INTERSEC 2020 v Dubai. V rámci expozice České republiky pod vedením ministerstva průmyslu a obchodu reprezentuje zde zájmy členů Asociace technických bezpečnostních služeb AGA a služby na ochranu měkkých cílů, které Doverville poskytuje.

Systém služeb firmy Doverville pro bezpečnost měkkých cílů v krátkosti prezentovala Veronika Fáberová našemu velvyslanci v Dubaji Jiřímu Slavíkovi a jeho prvnímu tajemníkovi a obchodnímu radovi Danieli Blažkovci.

Více informaci z veletrhu přineseme později.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor článku: Veronika Fáberová


Dnešní Ostravská tragédie ve Fakultní nemocnici se nás silně dotkla

Našim posláním je pomáhat organizacím a institucím (měkkým cílům) v budování systému preventivních opatření k předcházení podobných tragédií, které se mohou odehrát i kdekoliv jinde, ve škole, obchodním centru, v tramvaji, na koncertě…

Jsme přesvědčeni, že bezpečnostní prevencí lze dosáhnout snížení bezpečnostních rizik podobných útoků, ale i tak je bohužel nelze 100% vyloučit.

Věříme, že preventivní opatření musí tvoří mix nastavených pravidel, informovanosti veřejnosti a zaměstnanců o těchto bezpečnostních pravidlech, vymáhání jejich dodržování, nácviků, jak se chovat v rizikových situacích a vhodných opatřeních fyzické a technické bezpečnosti. Pokud z tohoto mixu je nějaká ingredience vynechána, nemůže systém prevence řádně fungovat.

Jménem celého týmu Doverville bych ráda vyslovila soustrast pozůstalým po obětech tohoto brutálního útoku a také vyslovila podporu všem, kteří se podíleli na zásahu při této mimořádné události, včetně personálu nemocnice.

 

Autor: Veronika Fáberová


V Olomouci proběhla konference zaměřená na technické prostředky na ochranu měkkých cílů

Na konci listopadu Doverville s.r.o. uspořádala pro Olomoucký kraj konferenci na téma Technické prostředky a zabezpečení objektů a veřejných prostranství.

Účastníci konference především z řad městských a obecních policií, středních škol a zástupců městských a obecních úřadů si vyslechli zajímavé přednášky na různá bezpečnostně-technologická téma, například: o mobilních ochranných bariérách, možnosti forenzního značení na ochranu majetku (kol, ochranných pomůcek, majetku měst a obcí), dále novinky technologií používaných na kontrolu a evidenci obchůzkové činnosti a o unikátním českém výrobku – novém zámkové systému.

Na závěr pohovořila organizátorka konference a jednatelka společnosti Doverville s.r.o. paní Veronika Fáberová o plánovaných dotačních titulech na ochranu měkkých cílů pro rok 2020.

 


Kulatý stůl 2019

Na konci října proběhne pod záštitou Ministerstva vnitra České republiky KULATÝ STŮL 2019 zaměřený na ochranu měkkých cílů. Jako jedna z odbornic na tuto problematiku je přizvána jednatelka společnosti Doverville s.r.o. Veronika Fáberová. Na programu jsou témata jako ochrana veřejných prostranství, objektů veřejné správy a školských zařízení,  zajištění bezpečnosti na sportovních a kulturních akcí, legislativa k této problematice, zkušenosti a zvyklosti ze zahraničí.

Partneři:


Zvýšení ochrany a bezpečnosti měkkého cíle fakultní nemocnice v Motole

V průběhu měsíce září proběhl pod vedením společnosti Doverville s.r.o. projekt z dotačního titulu na ochranu měkkých cílů z dotace ministerstva zdravotnictví v roce 2019 s názvem „Zvýšení ochrany a bezpečnosti měkkého cíle fakultní nemocnice v Motole“.

Celkem bylo zrealizováno 13 seminářů-nácviků, kterých se zúčastnilo 224 zaměstnanců nemocnice. Úspěšně rovněž proběhla 2 součinnostní cvičení s Policií ČR, kterých se zúčastnilo 67 zaměstnanců.

Nejvíce zaměstnanci ocenili praktické nácviky a součinnost s Policií ČR. Společnost Doverville vypracovala pro nemocnici 16 dokumentů (posouzení, vyhodnocení, plány, doporučení) a samostatným dokument Implementační plán, dále doporučení pokračovat do budoucna v systematické ochranně měkkých cílů a znovu zažádat o finanční prostředky v rámci dotačního titulu na ochranu měkkých cílů z dotace ministerstva zdravotnictví pro rok 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor článku: Adéla Rýparová


Za mezinárodní účasti proběhla na Ministerstvu vnitra konference Bezpečný event

Začátkem června se v Praze uskutečnil již třetí ročník konference Bezpečný event pod záštitou Ministerstva vnitra a Policejního prezidenta ČR. Konferenci organizačně a programově zajistila bezpečnostně vzdělávací společnost Doverville s.r.o. Konferenci moderoval JUDr.Tomáš Koníček, vrchní ministerský rada odboru prevence kriminality MV ČR a paní Veronika Fáberová, jednatelka a majitelka společnosti Doverville s.r.o.

Na konferenci vystoupili odborníci z Čech i zahraničí jako například pan Carl Martin, anglický expert v oblasti navrhování, výstavby a provozu multifukčních arén, který se podělil o své zkušenosti z provozu velkých i malých eventových podniků. Ze Slovenska přijel Martin Královič, který představil „Mobilní control room“ – centrální operační středisko, které poskytuje organizátorovi  akce aktuální přehled o dění na akci.

Za Policii ČR vystoupil se svou prezentací tiskový mluvčí PČR por.Mgr. Tomáš Hulan, který posluchače blíže seznámil se zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu a s aktuálním komentářem vystoupil i ředitel z Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA. Unikátní technologii Argon představil Ing. Milan Krása ze společnosti PCS spol. s r.o. Tato technologická novinka je schopna odhalovat předměty ukryté pod oděvem, aniž by o tom kontrolovaná osoba věděla.

Na konferenci zazněly pohledy nejrůznějších zainteresovaných stran na to, jak zajistit bezpečnost na eventových akcí, výběr spolehlivého dodavatele služeb, přizvání a spolupráce se složkami IZS, z pohledu produkčních a pořadatelů a mnohé další.

Další ročník pro Vás připravujeme na listopad 2020.

Autor článku: Adéla Rýparová


Protiteroristické cvičení ANDĚL 2019

Jednatelka společnosti paní Veronika Fáberová se zúčastnila jako host nočního součinnostního cvičení IZS ANDĚL 2019.

„Policie ČR i další složky IZS pracovaly velmi koordinovaně a v úzké spolupráci i s nemocnicí v Motole“ řekla Fáberová „pro mne to byla velmi poučná zkušenost. Vzhledem k tomu, že se intenzívně zabýváme problematikou ochrany měkkých cílů, na který tento rok byly vydané nemalé dotační prostředky na zvýšení jejich bezpečnosti, je obrovská škoda, že jen zlomek dotačních projektů obsahuje i různé nácviky a cvičení, kde by všechny zainteresované strany měly šanci si určité postupy v praxi nacvičit. Ne vše se dá zvládnout jen s nově vypracovanými bezpečnostními směrnicemi, které nejsou prověřeny ani praxí, ani nácvikem“ dodává Fáberová.

Na reportáž z akce se můžete podívat na stánkách České televize pod názvem Protiteroristické cvičení policie a zdravotníků.

Foto: -vefa-

 Doverville počtvrté na Konferenci Bezpečná škola

Konference je pokračováním úspěšných ročníků 2015 až 2017, které se setkaly s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů. V roce 2016 i 2017 se jí zúčastnilo 246 posluchačů!

Cílem konference v roce 2018 je další rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy (kraje, města, obce) s možnostmi financování, normami, příklady dobré praxe, ale i technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem nebo krádežemi.

Celou konferencí provede posluchače, jako moderátorka, paní Veronika Fáberová.